Lopende projecten

 

Sector
  • Alle onderwijstypen
Vakgebied
  • Nederlands
  • Alle beroepsgerichte sectoren
  • Alle moderne vreemde talen
  • Mens en natuur (leergebied)
  • Mens en maatschappij (leergebied)
  • Rekenen/wiskunde
Leerplankundig thema
  • Toetsing
Trefwoorden
  • Formatieve evaluatie

Voorwaarden voor effectieve formatieve toetsing

10-1-2017

Schildkamp, K., e.a. (2014). Voorwaarden voor effectieve formatieve toetsing. Een praktische review. NWO-Proo.

Er is veel onderzoek gedaan naar formatieve toetsing in het onderwijs en de effecten hiervan. Ook uit een recente review studie blijkt weer dat de resultaten hiervan echter niet eenduidig zijn en moeilijk te vertalen zijn naar de praktijk (Sluijsmans, Joosten-ten Brinke, & Van Der Vleuten, 2013).

Dit onderzoek richt zich daarom op het achterhalen van aan welke voorwaarden voldaan moet worden om formatief toetsen zo in te zetten binnen het onderwijs dat het tot de gewenste resultaten leidt: betere leerprestaties van leerlingen. Met betrekking tot deze voorwaarden wordt er onderscheid gemaakt tussen voorwaarden met betrekking tot de toets zelf en de feedback die het oplevert, voorwaarden met betrekking tot de context en voorwaarden met betrekking tot de docent.

Door middel van een literatuur review van zowel wetenschappelijke publicaties als publicaties uit vakbladen en scripties zal een overzicht gekregen worden van factoren die van belang zijn. Door middel van focusgroepen met docenten uit het primair onderwijs, docenten uit het voortgezet onderwijs, docenten uit het middelbaar beroepsonderwijs en experts uit het veld zullen de voorwaarden geverifieerd, aangevuld en vertaald naar de praktijk worden.

De resultaten van dit onderzoek geven input voor de ontwikkeling van een interventie rondom docentprofessionalisering. Zoals geconcludeerd door Sluijsmans et al. (2013) uit hun review studie naar effectieve kenmerken van formatief toetsen is het essentieel dat er ingezet wordt op professionalisering zodat formatieve toetsing zo ingezet wordt dat het daadwerkelijk bijdraagt aan het leren van leerlingen.