Lopende projecten

 

Sector
  • Alle onderwijstypen
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Mondelinge taalvaardigheid
  • Woordenschat
Leerplankundig thema
  • Vakdidactiek

Tweede-taalverwerving en tweede-taalonderwijs

27-6-2017

​Appel, R., & Kuiken, F. (2006). Tweede-taalverwerving en tweede-taalonderwijs. Bussum: Coutinho.

ISBN

9789062839520

​​​​Om goed taalonderwijs te kunnen geven is het noodzakelijk te weten hoe iemand een vreemde of tweede taal leert. De laatste decennia is veel onderzoek gedaan naar het verloop van tweede of vreemde taalverwerving en de factoren die van invloed zijn op het verwervingsproces. In deze publicatie zijn een aantal theorieën over Tweede-taalverwerving in de verf gezet en zijn de belangrijkste didactische benaderingen besproken voor ervaren vreemde talendocenten, NT2-docenten en geïnteresseerde leken. 

Deze publicatie laat zien dat niet één aanpak de beste is, maar dat eerder een combinatie van benaderingen aan te bevelen is. Daarbij zal steeds rekening gehouden moeten worden met het taaldoel, de eigen wensen en kenmerken van (groepen van) leerlingen en cursisten. Zo hebben oudere taalverwervers die al eens een vreemde taal hebben geleerd meer baat bij grammaticaonderwijs dan jonge kinderen die nog niet gewend zijn in abstracte regels te denken. In deze publicatie is er ruime aandacht voor leerstofselectie, werkvormen, toetsing en organisatie van het onderwijs. De behandelde inzichten en opvattingen hebben over het algemeen betrekking op het leren van zowel vreemde als tweede talen, zoals het Nederlands als tweede taal voor allochtonen. Daarbij wordt naar kinderen en naar volwassenen gekeken. 

Contactpersoon