Tijdschrift Taal

27-10-2015
Opleiders Nederlands en onderwijsadviseurs van schoolbegeleidingsdiensten hebben veel gemeenschappelijk. Beide groepen hebben oog voor de kwaliteit van het (taal)onderwijs op de basisschool. Beide groepen functioneren daarbij als een intermediair: via via proberen ze de kwaliteit positief te beïnvloeden. Dat doen ze via de studenten in de lerarenopleiding, via nascholing van leraren of via begeleiding en coaching van leraren. Soms werken ze samen in grotere verbanden, soms staan ze tegenover elkaar als concurrent.

 
Steeds meer wint de idee terrein dat samenwerking belangrijk is, dat men van elkaar kan leren, dat er kennis is op gebieden die elkaar aanvullen. Speciaal voor deze groep geeft SLO in samenwerking met LOPON2 en EDventure het Tijdschrift Taal voor Opleiders en Onderwijsadviseurs uit. Het tijdschrift verschijnt twee keer per jaar en is primair bedoeld voor onderwijsadviseurs en taalspecialisten van begeleidingsdiensten en opleiders taal van lerarenopleidingen basisonderwijs in Nederland en Vlaanderen, maar daarnaast ook interessant voor onderzoekers, taalcoöordinatoren, inspecteurs en uitgevers.

Ons vooropg​estelde doel is de verspreiding van kennis en het uitwisselen van ervaringen en opinies op het gebied van taal en taalonderwijs. Daarbij willen we verbindingen leggen tussen wetenschap, beleid en het werk in de praktijk van de opleider en de taalspecialist. Dit doen we door te informeren over actuele ontwikkelingen op dit terrein, die ontwikkelingen kritisch te volgen en te bespreken, de dialoog over de vraag wat goed taalonderwijs of wat een goede taalspecialist of -opleider is, te voeden, en discussies hierover te voeren.

Verspreiding

SLO stelt de middelen beschikbaar om het tijdschrift kosteloos te verspreiden onder alle opleiders Nederlands van het primair onderwijs en onderwijsadviseurs van schoolbegeleidingsdiensten. Het tijdschrift heeft een oplage van 1400 exemplaren. Bekijk de uitgaven via het menu aan de linkerkant.
Wie tot de doelgroep behoort en het tijdschrift wenst te ontvangen kan zich aanmelden door een mail te sturen naar de redactie, met vermelding van uw naam, de naam van de instelling, en het adres.

Redactioneel

Wilt u zelf graag een inhoudelijke bijdrage leveren aan Tijdschrift Taal? Bekijk dan de auteursrichtlijnen en stuur bij interesse een ab​str​act voor een artikel naar de redactie. Uw inzending wordt in de eerstvolgende redactievergadering besproken. Via een van de redactieleden krijgt u vervolgens uitsluitsel of het item dat u heeft aangedragen wel of (nog) niet interessant is voor een verdere artikeluitwerking.