Lopende projecten

 

Sector
 • Basisonderwijs
 • Havo
 • Vmbo
 • Vwo
Vakgebied
 • Nederlands
Leerplankundig thema
 • Samenhang
 • Taalbeleid
 • Vakdidactiek
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Betekenisvol leren
 • Vakintegratie
Vakspecifiek thema
 • Geletterdheid
 • Genredidactiek
 • Samenhang lezen schrijven
 • Taalgericht vakonderwijs

Taalgericht vakonderwijs

20-1-2015

Taalgericht vakonderwijs is onderwijs waarin naast vakdoelen de benodigde taalvaardigheid expliciet is benoemd. Die vak- en taaldoelen worden simultaan ontwikkeld via onderwijs dat contextrijk is, vol interactiemogelijkheden zit en waarbinnen benodigde taalsteun geboden wordt.

Om leerlingen steun te kunnen bieden is het nodig om als leraar inzicht te hebben in de aard van schools taalgebruik in het eigen vakgebied. Daarnaast is het nodig om enig inzicht te hebben in de taalontwikkeling van de leerlingen. Dan wordt immers duidelijk welke kloof leerlingen moeten overbruggen tussen hun eigen dagelijkse taalgebruik en de meer abstracte taal van schoolvakken.
Taalgericht vakonderwijs sluit aan bij andere didactische concepten, zoals activerende didactiek, betekenisvol leren, samenwerkend leren en de concept-contextbenadering, maar heeft als onderscheidend kenmerk de simultane ontwikkeling van taalvaardigheid en vakspecifieke kennis en vaardigheden.
Taalgericht vakonderwijs kent verschillende alternatieve benamingen, zoals 'taal in de vakken', 'taalontwikkelend lesgeven', 'CLIL - content and language integrated learning'.
Wanneer er op schoolniveau gewerkt wordt aan de afstemming van enerzijds het onderwijs Nederlands en anderzijds de taalvaardigheid die in andere vakken wordt gevraagd, dan vormt taalgericht vakonderwijs de spil van het taalbeleid van een school.

 • Het Platform Taalgericht Vakonderwijs werkt aan de ontwikkeling en implementatie van taalgericht vakonderwijs; zie ook www.taalgerichtvakonderwijs.nl
 • Het Landelijk Expertisecentrum Opleidingen Nederlands en Diversiteit (LEONED) verzorgt een kennisplatform over taalontwikkelend lesgeven met praktijkvoorbeelden en theoretische achtergronden; zie www.leoned.nl
Contactpersoon