Lopende projecten

 

De DTT als middel voor formatieve evaluatie

14-4-2016

De diagnostische tussentijdse toets (DTT) is een toets aan het einde van de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De toets is gebaseerd op de concept-tussendoelen kernvakken vo, die SLO in opdracht van het Ministerie van OCW heeft ontwikkeld voor Nederlands, Engels en wiskunde.

De DTT is een diagnostisch instrument: de toets analyseert de kennis en vaardigheden van individuele leerlingen en geeft aan waar de leerling staat aan het einde van de onderbouw ten opzichte van de concept-tussendoelen.

Ondersteuning SLO bij implementatie: een handreiking 

SLO ondersteunt zeven scholen die deelnemen aan de pilot DTT bij formatieve evaluatie en het inbedden daarin van de DTT in de dagelijkse lespraktijk. Vragen die daarbij centraal staan, zijn:

  • Waar staat de leerling volgens de DTT-diagnose en klopt dat beeld met het beeld van de docent en andere (toets)gegevens van de leerling?
  • Waar moet de leerling naartoe: wat is het gewenste niveau aan het einde van de onderbouw?
  • Hoe komt de leerling op het gewenste niveau: wat heeft de leerling aan instructie, activiteiten, bronnen en materialen en feedback nodig om gestelde doelen te bereiken?

Om deze vragen bij het vak Nederlands te beantwoorden heeft SLO een handreiking Effectieve inbedding van de DTT bij Nederlands​ ontwikkeld. Daarmee kan de docent middels een stappenplan de DTT Nederlands zowel in zijn les, binnen de vaksectie als schoolbreed formatief kunt inzetten: van leerlingdiagnose naar een op maatwerk gerichte lesaanpak; van groepsdiagnoses naar een schoolbrede evaluatie van de effectiviteit van het taalonderwijs.

Meer informatie over de DTT

De DTT is een toets in ontwikkeling. Vanaf september 2014 loopt er een meerjarige pilot waarbinnen de toets ontwikkeld wordt. In het schooljaar 2015-2016 is de eerste adaptieve afname voor deelnemende scholen en een pretest. In het schooljaar 2016-2017 volgt de tweede adaptieve afname en een pretest. Meer informatie vindt u op www.pilotdtt.nl van het CvTE.