Lopende projecten

 

Sector
 • Po
 • So/Vso
 • Vo
 • Jonge kind
Vakgebied
 • Nederlands

Thema overzicht

13-6-2017

​Op deze pagina treft u een overzicht van vakspecifieke thema's aan.

Doorlopende leerlijnen

 • Referentiekader taal
  Sinds augustus 2010 is het referentiekader taal (en rekenen) wettelijk van kracht. Binnen het referentiekader zijn vier referentieniveaus omschreven en het is daarmee van toepassing op po, vo en mbo. SLO heeft diverse uitwerkingen van de referentieniveaus maar ook instrumenten voor scholen ontwikkeld.
 • Leerstoflijnen po
  Langs welke weg zijn de eindniveaus 1F en 1S/2F te bereiken? Hoe is de opbouw van de leerstof voor de verschillende domeinen over de groepen 1 tot en met 8? Op deze vraag geeft SLO een antwoord in een reeks van vier publicaties die steeds één van de vier taaldomeinen uit het referentiekader behandelen.  

Samenhang

Samenhang in het taalonderwijs kan verschillende vormen aannemen: er kan sprake zijn van samenhang binnen het schoolvak Nederland en samenhang tussen taalonderwijs en de vakken.  

Samenhang binnen het taalonderwijs

Bij samenhang binnen vakken gaat het bijvoorbeeld om samenhang tussen de verschillende inhoudelijke deeldomeinen en vaardigheden binnen het schoolvak Nederlands (taalonderwijs op het po).

 • Voor het po: taaldomeinen in samenhang

  Website over hoe je tot meer samenhang in je taallessen komt door taaldomeinen (lezen, schrijven, mondeling, taalbeschouwing...) met elkaar te verbinden in je lespraktijk. De site biedt achtergrondinformatie, praktische lesvoorbeelden en suggesties voor samenhangend taalonderwijs.

 • Voor het vo: geïntegreerd lezen en schrijven

  Website over geïntegreerd lees- en schrijfonderwijs in het voortgezet onderwijs. De site is een praktisch hulpmiddel voor leerkrachten Nederlands die meer samenhang in en tussen hun lees- en schrijflessen willen aanbrengen.

Samenhang tussen het taal- en vakonderwijs


Samenhang tussen vakken kan verschillende verschijningsvormen aannemen: van afstemming
tussen vakken waarbij de klassieke vakkenstructuur en de daaraan gekoppelde vaklessen gehandhaafd blijven tot aan volledig geïntegreerd onderwijs waarin de vakken als zodanig niet meer herkenbaar zijn.

 • Voor het po: taal in de vakken

  Ook in het po vak- en taaldoelen worden gelijktijdig ontwikkeld via contextrijk onderwijs: vol interactie en met taalsteun. De site biedt informatie over bronnen en lesvoorbeelden.

 • Voor het vo: taalgericht vakonderwijs

  Bij taalgericht vakonderwijs wordt naast vakdoelen de taalvaardigheid expliciet benoemd. Uitgangspunt van taalgericht vakonderwijs is dat taal, leren en denken onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Die vak- en taaldoelen worden gelijktijdig ontwikkeld via contextrijk onderwijs: vol interactie en met taalsteun. De drie begrippen context, interactie en taalsteun zijn de kapstokken voor taalgericht vakonderwijs die in publicaties daarover steeds terugkomen. De site biedt lesvoorbeelden en materialen voor taalgericht vakonderwijs in het vo. 

Kennis over taal

 • Informatie over de Genredidactiek. In deze onderwijsaanpak worden leerlingen systematisch vertrouwd gemaakt met de communicatieve en conceptuele werking van teksten. Het gaat daarbij om alle teksten die in het onderwijs een rol spelen, dus zowel leesteksten bij Nederlands als leerteksten in andere schoolvakken.  

Toetsing

 • Examenprogramma's Nederlands
  Op deze pagina vindt u een overzicht van relevante documenten die betrekking hebben op het examenprogramma.
 • Formatief evalueren
  Themasite over formatief evalueren in het taalonderwijs. Wat is formatief evalueren? Alle activiteiten die leerlingen en docent uitvoeren om de leeractiviteiten van leerlingen in kaart te brengen, te interpreteren en te gebruiken om betere beslissingen te maken over vervolgstappen (Black & Wiliam, 1998).
 • Leesgesprekken in het basisonderwijs
  Leesgesprekken zijn gesprekken over lezen die je als leraar (of andere gespreksleider) voert met individuele leerlingen of met groepjes leerlingen. Zowel leerling als leraar krijgen zo informatie om te bepalen welke vervolgactie nodig is om de leerling nieuwe doelen in zijn of haar leesontwikkeling te laten bereiken.

Zorg

 • Dyslexie
  Themasite over dyslexie in het (taal)onderwijs.
 • Taalbeleid
  Informatie en bronnen rond taalbeleid. Taalbeleid is de structurele en strategische poging van een schoolteam om de onderwijspraktijk aan te passen aan de taalleerbehoeften van de leerlingen, met het oog op het bevorderen van hun algemene ontwikkeling en het verbeteren van hun onderwijsresultaten.
 • Taalzwakke leerlingen
  Met taalzwakke leerlingen doelen we op leerlingen die in mondelinge en/of schriftelijke taalvaardigheid achterblijven ten opzichte van het niveau dat van hen verwacht wordt, gezien hun leeftijd (leerjaar) en opleidingsniveau. Informatie en bronnen op de themasite.

Onderzoek

 • Reeks studie en onderzoek (vo)
  De reeks Studie en Onderzoek bevat verslagen van kortlopend onderzoek dat uitgevoerd is binnen
  het project Nederlands VO, en bedoeld om aanwijzingen op te leveren voor leerplanontwikkeling. De recentste 20 publicaties zijn te downloaden.
 • Onderzoek naar het onderwijs Nederlands (HTNO)
  Het project Het Taalonderwijs Nederlands Onderzocht (HTNO) bevat samenvattingen van onderzoekspublicaties van 1969 tot nu naar taal in het basisonderwijs, naar Nederlands in het voortgezet of secundair onderwijs, en naar NT2 in het volwassenenonderwijs. De publicaties zijn te downloaden.
 • Tijdschrift Taal voor opleiders en onderwijsadviseurs
  SLO geeft in samenwerking met LOPON2 en EDventure het Tijdschrift Taal voor Opleiders en Onderwijsadviseurs uit. Het tijdschrift verschijnt twee keer per jaar en is primair bedoeld voor onderwijsadviseurs en taalspecialisten van begeleidingsdiensten en opleiders taal van lerarenopleidingen basisonderwijs in Nederland en Vlaanderen. Alle artikelen zijn online beschikbaar.
 • Vakspecifieke trendanalyse (Nederlands)
  SLO voert periodiek trendanalyses uit per vakgebied resulterend in een publicatie met daarin de stand van zaken en de ontwikkelingen per vakgebied. De trendanalyse richt zich met name op het primair en voortgezet onderwijs, met hier en daar uitstapjes naar bijvoorbeeld het speciaal onderwijs en hbo onderwijs (lerarenopleidingen). Op deze themasite a​lle bijbehorende publicaties.

Bronnen

De vakspecifieke trendanalyse beschrijft de achtergronden van het taalonderwijs/Nederlands in primair en voortgezet onderwijs en schetst sectoroverstijgende en –specifieke knelpunten in het curriculum. Op deze pagina worden bronnen ontsloten die relevant zijn geweest voor het opstellen van de trendanalyse of die inspiratie bieden voor hen die bezig zijn met het curriculum Nederlands.