Lopende projecten

 

Sector

 • So/Vso

Vakgebied

 • Nederlands

Taalonderwijs binnen so/vso

20-7-2017

Overzichtspagina met informatie over het taalonderwijs binnen so/vso.

De doelen van het taalonderwijs binnen so/vso

Het minimale onderwijsaanbod (de leerstof) voor taal in het basisonderwijs is beschreven is de kerndoelen. De kerndoelen beschrijven het verplichte aanbod van leerstof. Op de TULE website heeft SLO de kerndoelen verder uitgewerkt.

Voor leerlingen in het so zijn er daarnaast twee sets kerndoelen: (1) kerndoelen Nederlandse taal voor (normaal tot moeilijk lerende) leerlingen in het speciaal onderwijs; (2) kerndoelen Nederlandse taal voor zeer moeilijk lerende leerlingen of meervoudig gehandicapte leerlingen. De kerndoelen voor normaal tot moeilijk lerende leerlingen zijn identiek aan de kerndoelen voor het primair onderwijs.

De kerndoelen Nederlandse taal voor zeer moeilijk lerende leerlingen of meervoudig gehandicapte leerlingen (zml/mg) bestaan uit zes kerndoelen, waarbij geen onderverdeling gemaakt is naar domeinen zoals bij de kerndoelen speciaal onderwijs voor normaal/moeilijk lerende leerlingen. De kerndoelen zijn gericht op communicatieve zelfredzaamheid.

 

Wat leerlingen aan het eind van de basisschool moeten beheersen, staat beschreven in het Referentiekader Taal. Dat beschrijft welk niveau van taalvaardigheid de leerlingen op een bepaald moment in hun schoolloopbaan moeten hebben. Voor het eind van het so geldt het niveau 1F als eindniveau.

Het project Passende perspectieven richt zich op leerlingen die het referentieniveau 1F naar verwachting niet zullen halen op 12-jarige leeftijd. Passende perspectieven ondersteunt scholen in primair en voortgezet onderwijs bij het vormgeven van onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften voor taal en rekenen. 

Thema's die spelen binnen het taalonderwijs binnen so/vso.:

Het volgen en toetsen van de taalontwikkeling binnen so/vso.:

Netwerken gecoördineerd vanuit SLO:

 • Netwerk Passende Perspectieven
  Netwerk van scholen die werken met de leerroutes vanuit passende perspectieven: een uitwerking van de referentieniveaus taal en rekenen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
 • Landelijk Netwerk Taal in het basisonderwijs
  Het Landelijk Netwerk voor Taal in het basisonderwijs, een netwerk voor taalcoördinatoren, taalspecialisten en andere geïnteresseerden. Organiseert twee maal per jaar netwerkdagen en verschillende kleinere bijeenkomsten rond thema's uit praktijk, wetenschap en beleid.

Netwerken en organisaties waar SLO bij betrokken is

 • LEONED – Landelijk Expertisecentrum Opleidingen Nederlands en Diversiteit
  Kennisplatform voor de taalontwikkelende leraar.
 • Stichting NOB - Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland
  De stichting ondersteunt het Nederlands onderwijs in het buitenland in opdracht van het ministerie van OCW .
 • Nederlandse Taalunie
  De Taalunie is een beleidsorganisatie voor het Nederlands. Ze ontwikkelen beleid, producten en diensten zodat het Nederlands optimaal benut kan worden. 

Netwerken en organisaties waar SLO contact mee onderhoudt:

 • Stichting Lezen
  Stichting Lezen is het kennis- en expertisecentrum voor leesbevordering en literatuureducatie.
 • Expertisecentrum Nederlands
  Het Expertisecentrum Nederlands werkt aan een constante verbetering van het taalonderwijs in Nederland om het school- en maatschappelijk succes van grote groepen kinderen en jongeren te vergroten.
 • LOWAN PO en VO
  LOWAN ondersteunt de scholen die het Eerste Opvangonderwijs aan nieuwkomers verzorgen in het Primair en Voortgezet Onderwijs.
 • LOPON2
  LOPON2 is de Vlaams-Nederlandse vereniging voor lerarenopleiders primair onderwijs Nederlands en Nederlands als tweede taal,
 • Vereniging van Taalspecialisten.
  Vereniging voor professionals die werkzaam zijn als taalspecialist bij een onderwijsadviesbureau, pabo en/of schoolbestuur in Nederland, Vlaanderen en Suriname.

  Tijdschriften

Contactpersoon