Lopende projecten

 

Sector
 • Vmbo
 • Havo
 • Vwo
 • Gymnasium
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Begrijpend lezen
 • Luistervaardigheid
 • Gesprekken
 • Spreken
 • Schrijfvaardigheid
 • Woordenschat
Leerplankundig thema
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Professionalisering
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Genredidactiek
 • Taalgericht vakonderwijs

Redeneren en formuleren bij wiskundevakken. Een vakspecifieke uitwerking van taalgericht vakonderwijs

14-8-2018

​Tolboom, J., Weijers, M., Leeuw, B. van der & Meestringa, T. (2018). Redeneren en formuleren bij wiskundevakken. Een vakspecifieke uitwerking van taalgericht vakonderwijs. Enschede: SLO

Deze brochure biedt leraren handvatten om leerlingen te ondersteunen bij het leren hanteren van de taal van de wiskundevakken. Voor alle leerlingen is de taal van die schoolvakken namelijk een nieuwe taal die geleerd moeten worden. Dat geldt voor de receptieve beheersing van die taal (lezen en luisteren), maar vooral voor de productieve beheersing: zelf vakmatige redeneringen formuleren (spreken en schrijven) is moeilijk en vergt van leerlingen inspanning in een langdurig leerproces.
De brochure is bedoeld voor leraren (in opleiding), taalcoördinatoren, lerarenopleiders en onderwijsadviseurs op het terrein van de wiskundevakken. De inhoud is als volgt:

1. Een taalkundige kijk op vakteksten, waarin het begrippenapparaat wordt geïntroduceerd. Welke aspecten kun je aan vaktaal onderscheiden en welke redeneerwijzen (genres) zijn specifiek voor de wiskundevakken?

2. Wiskundige denkactiviteiten met de genres Procedure en Verslag. Wat is kenmerkend voor de taal van de wiskundevakken en welke taalmiddelen (woorden en zinnen) worden vaak gehanteerd?

3. Vaktaal leren gebruiken. Wat staat er in kerndoelen en eindtermen over het gebruik van vaktaal in deze vakken? Hoe zien we dat terug in schoolboeken en in gesprekken met leerlingen?

4. Suggesties voor de praktijk. Hoe kun je taalsteun bieden aan leerlingen die zich het vak en de vaktaal proberen eigen te maken? Wat is de rol van samen lezen en samen formuleren?