Lopende projecten

 

Sector
 • Vmbo
 • Havo
 • Vwo
 • Gymnasium
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Begrijpend lezen
 • Luistervaardigheid
 • Gesprekken
 • Spreken
 • Schrijfvaardigheid
 • Taalbeschouwing
 • Woordenschat
Leerplankundig thema
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Genredidactiek
 • Taalgericht vakonderwijs
 • Geletterdheid

Redeneren en formuleren bij Nederlands. Een vakspecifieke uitwerking van taalgericht vakonderwijs

14-8-2018

​Leeuw, B. van der & Meestringa, T. (2018). Redeneren en formuleren bij Nederlands. Een vakspecifieke uitwerking van taalgericht vakonderwijs. Enschede: SLO

Deze publicatie gaat in op de mogelijkheden om vanuit het vak Nederlands te werken aan het leren formuleren van redeneerwijzen in verschillende vakcontexten. Voor alle leerlingen is de taal van schoolvakken namelijk een nieuwe taal die geleerd moet worden. Dat geldt voor de receptieve beheersing van die taal (lezen en luisteren), maar vooral voor de productieve beheersing: zelf vakmatige redeneringen formuleren is moeilijk en vergt van leerlingen inspanning in een langdurig leerproces.

In vier brochures bieden we handvatten voor de ondersteuning van dat leerproces door middel van een doordachte vakdidactiek. In die brochures gaan we in op het formuleren en redeneren bij de:
- kunstvakken (Marsman, Van der Leeuw & Meestringa, 2018);
- mens- en maatschappijvakken (Den Elzen, et al, 2018);
- natuurwetenschappelijke vakken (Paus, et al, 2018);
- wiskundevakken (Tolboom, et al, 2018).
Deze vijfde brochure gaat over het vak Nederlands en de bijdrage die dat vak kan leveren aan het leren vakmatig redeneren.

De vijf brochures zijn bedoeld voor leraren (in opleiding), taalcoördinatoren, lerarenopleiders en onderwijsadviseurs op het terrein van de algemene schoolvakken. De inhoud van deze vijfde brochure is als volgt: 

1. Een taalkundige kijk op vakteksten, waarin het begrippenapparaat wordt geïntroduceerd. Welke aspecten kun je aan vaktaal onderscheiden en welke redeneerwijzen (genres) zijn specifiek voor de verschillende schoolvakken? Wat zien we daarvan terug in kerndoelen en eindtermen van het vak Nederlands?

2. Nederlands als kernvak. Een uiteenzetting over het functionele perspectief op taal, waardoor Nederlands gezien moet worden als kernvak, en niet als steunvak.

3. Nederlands bij andere vakken. Aan de hand van drie teksten uit het vak natuurkunde wordt beschreven hoe het functionele perspectief inzicht geeft in de manier waarop taal werkt bij andere vakken.

4. De onderwijsleercyclus is een instrument om het functionele perspecief op taal in de klas gestalte te geven. Met deze onderwijsleercyclus wordt een lessenserie Nederlands in het vmbo ontworpen en uitgevoerd..