Lopende projecten

 

Sector
 • Po
Vakgebied
 • Nederlands

Primair onderwijs

20-7-2017

​Overzichtspagina met informatie over het taalonderwijs in de basisschool.

De doelen van het taalonderwijs op de basisschool

Het minimale onderwijsaanbod (de leerstof) voor taal in het basisonderwijs is beschreven is de kerndoelen. De kerndoelen beschrijven het verplichte aanbod van leerstof. Op de TULE website heeft SLO de kerndoelen verder uitgewerkt.

Wat leerlingen aan het eind van de basisschool moeten beheersen, staat beschreven in het Referentiekader Taal. Dat beschrijft welk niveau van taalvaardigheid de leerlingen op een bepaald moment in hun schoolloopbaan moeten hebben. Voor het eind van het basisonderwijs geldt het niveau 1F als eindniveau. Ongeveer 75 procent van de leerlingen kan dit niveau aan het eind van de basisschool bereiken. Voor NT2-leerlingen zijn geen specificaties opgenomen in het referentiekader.
Langs welke weg de eindniveaus 1F en 1S/2F te bereiken zijn voor de verschillende domeinen over de groepen 1 tot en met 8 is beschreven in de reeks Leerstoflijnen Beschreven: vier publicaties die steeds één van de vier taaldomeinen uit het referentiekader behandelen

Thema's die spelen binnen het taalonderwijs op de basisschool:

Het volgen en toetsen van de taalontwikkeling op de basisschool:

Netwerken gecoördineerd vanuit SLO:

 • Landelijk Netwerk Taal in het basisonderwijs
  Het Landelijk Netwerk voor Taal in het basisonderwijs, een netwerk voor taalcoördinatoren, taalspecialisten en andere geïnteresseerden. Organiseert twee maal per jaar netwerkdagen en verschillende kleinere bijeenkomsten rond thema's uit praktijk, wetenschap en beleid.
 • Netwerk Passende Perspectieven
  Netwerk van scholen die werken met de leerroutes vanuit passende perspectieven: een uitwerking van de referentieniveaus taal en rekenen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Netwerken en organisaties waar SLO bij betrokken is

 • LEONED – Landelijk Expertisecentrum Opleidingen Nederlands en Diversiteit
  Kennisplatform voor de taalontwikkelende leraar.
 • Stichting NOB - Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland
  De stichting ondersteunt het Nederlands onderwijs in het buitenland in opdracht van het ministerie van OCW.
 • Nederlandse Taalunie
  De Taalunie is een beleidsorganisatie voor het Nederlands. Ze ontwikkelen beleid, producten en diensten zodat het Nederlands optimaal benut kan worden. 

Netwerken en organisaties waar SLO contact mee onderhoudt:

 • Stichting Lezen
  Stichting Lezen is het kennis- en expertisecentrum voor leesbevordering en literatuureducatie.
 • Expertisecentrum Nederlands
  Het Expertisecentrum Nederlands werkt aan een constante verbetering van het taalonderwijs in Nederland om het school- en maatschappelijk succes van grote groepen kinderen en jongeren te vergroten.
 • LOWAN PO en VO
  LOWAN ondersteunt de scholen die het Eerste Opvangonderwijs aan nieuwkomers verzorgen in het Primair en Voortgezet Onderwijs.
 • LOPON2
  LOPON2 is de Vlaams-Nederlandse vereniging voor lerarenopleiders primair onderwijs Nederlands en Nederlands als tweede taal.
 • EdVenture
  EDventure is de vereniging van onderwijsadviesbureaus. Zij versterkt de positie van de onderwijsadviesbureaus en ondersteunt hen bij de realisatie van hun doelstelling.
 • Vereniging van Taalspecialisten.
  Vereniging voor professionals die werkzaam zijn als taalspecialist bij een onderwijsadviesbureau, pabo en/of schoolbestuur in Nederland, Vlaanderen en Suriname.

  Tijdschriften