Lopende projecten

 

Sector
 • Po
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 4
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Leesvaardigheid
 • Luistervaardigheid
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
 • Taalverzorging
Leerplankundig thema
 • Schoolbeleid
 • Taalbeleid
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
 • Tussendoelen
 • Doorlopende leerlijnen
 • Aansluiting PO-VO
 • Differentiatie
 • Leerlingkenmerken
 • Passend onderwijs
 • Opbrengstgericht werken
Vakspecifiek thema
 • Dyslexie
 • Geletterdheid
 • Referentiekader
 • Taalzwakke leerlingen
Trefwoorden
 • zeer intensief aanbod
 • intensief aanbod

Website Passende perspectieven

10-8-2015
Projectgroep Passende Perspectieven. (z.d.). Website Passende perspectieven. Enschede: SLO.
​​​​Passende perspectieven is een uitwerking van de referentieniveaus taal en rekenen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Voor leerlingen die, ondanks de inspanningen van de school, het fundamentele niveau 1F (op onderdelen) niet halen.
 
Het doel is om het taal- en rekenniveau van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te verhogen op die onderdelen die er voor hen toe doen. Hoe door het beschrijven van doelen en leerroutes, die aangeven wat leerlingen moeten kennen en kunnen met het perspectief op een bepaalde uitstroombestemming. Hiermee krijgen scholen houvast bij formuleren van een passend onderwijsaanbod voor verschillende groepen leerlingen. Zodat ook deze groepen leerlingen verder komt dan nu het geval is.