Nederlands anders lessen onderbouw vo1560619-2-2018 15:25:2935htmlFalseaspxVernieuwende lessenseries Nederlands voor de onderbouw havo en vwo.SLO Duiding2005Steenbakkers, J.<p>Brugklassers beginnen doorgaans gemotiveerd aan de middelbare school, ze verwachten er veel te leren. Het is zaak om deze leerlingen al snel opdrachten te geven waarbij ze voor echte problemen komen te staan, problemen dus die ze soms na een lange tijd puzzelen nog niet hebben opgelost en dat terwijl enkele andere leerlingen in de klas wèl tot een juiste oplossing komen. Dan ontstaan er echte frustraties, oprechte verbazing en kan een leerling trots zijn op een goed antwoord. Wanneer uitdagende en veilige didactische werkvormen gecombineerd worden met vakinhoud van niveau,&#160;ontstaat er een 'rijke leeromgeving'. Zo'n omgeving bevordert effectieve kennisoverdracht en de ontwikkeling van (studie)vaardigheden. De vernieuwing van de basisvorming biedt meer ruimte voor een andere aanpak. De&#160; lessenseries die in deze publicatie beschreven staan, ondersteunen onderwijsvernieuwing en geven er een concrete vorm aan. De lessenseries zijn uitgevoerd in de onderbouw havo en vwo. De projecten zijn met name geschikt voor secties die werken binnen scenario 2 en 3 van de vernieuwde basisvorming, maar ze kunnen ook gegeven worden binnen scenario 1. De projecten zijn ontwikkeld binnen een 'traditionele' lessituatie. De lessen spelling, grammatica en tekstbegrip zijn in alle scenario's bruikbaar. Ze kunnen in aangepaste vorm worden gebruikt in de tweede fase of op het mbo en hbo.</p>Pdf-bestand
Kwaliteitskaart onderwijs in het schrijven van teksten4410819-2-2018 15:25:29htmlFalseaspxIn dit document worden kort de conclusies van het rapport over de kwaliteit van het onderwijs in schrijven van teksten beschreven. Tevens bevat dit document tips om het schrijfonderwijs op school te verbeteren en een kwaliteitsscan schrijfonderwijs.SLO Duiding2012Stoeldraijer, J.<p>​In dit document worden kort de conclusies van het rapport over de kwaliteit van het onderwijs in schrijven van teksten beschreven. Tevens bevat dit document tips om het schrijfonderwijs op school te verbeteren en een &#160;kwaliteitsscan schrijfonderwijs.​​</p>
Onderzoeksrapportage project OTAW: Taalvaardigheid in AmsterdamWest. Een analyse van leerlingachtergrond, taalonderwijs en lessen Nederlands.4410919-2-2018 15:25:29htmlFalseaspxDeze onderzoeksrapportage brengt de taalvaardigheid van leerlingen in Amsterdam-West van de verschillende niveaus in het voortgezet onderwijs in kaart. SLO Duiding2013Welie, C. J. M.<p>​​Deze onderzoeksrapportage brengt de taalvaardigheid van leerlingen van de verschillende niveaus van het voortgezet onderwijs in Amsterdam-West&#160;in kaart.&#160;</p><p>Het onderzoek toont aan dat er significante verschillen zijn in begrijpend leesniveau en woordenschatniveau tussen leerlingen van verschillende niveaus. Over het algemeen wordt op alle niveaus niet aan de norm voldaan. Het percentage zwakke lezers en leerlingen met een zwakke woordenschat ligt hier&#160;lager dan het landelijk gemiddelde.</p><p>Verder zijn in dit onderzoek de effecten onderzocht van de methode Nederlands, het aantal minuten Nederlands per week en de remediëring op de scholen op het gebied van taal. Ook is gekeken naar samenhang tussen achtergrondkenmerken van leerlingen en hun taalniveau.<br></p>Pdf-bestand
Differences in language development among young children in Northeast Netherlands4411919-2-2018 15:25:29htmlFalseaspxIn dit proefschrift is onderzoek gedaan naar de vraag in hoeverre kinderen in Noord-Oost Nederland de basisschool binnenkomen met een taalachterstand en of socio-economische status en culturele factoren hier een rol in spelen.SLO Duiding2016Poolman, B.<p>​In dit proefschrift is onderzoek gedaan naar de vraag in hoeverre kinderen in Noord-Oost Nederland de basisschool binnenkomen met een taalachterstand en of socio-economische status en culturele factoren hier een rol in spelen.</p><p>​Dit onderzoek toont aan dat er geen algemene taalachterstand is bij kinderen in Noord-Oost Nederland, maar dat er wel een relatief&#160;grote groep is die een taalachterstand heeft. Verschillende socio-economische factoren blijken hier invloed op te hebben.&#160;<br></p>Pdf-bestand
Taal telt! Een onderzoek naar de rol van taalvaardigheid en tekstbegrip in het realistisch wiskundeonderwijs4412019-2-2018 15:25:29htmlFalseaspxIn dit proefschrift is de rol van taalvaardigheid en tekstbegrip in het realistisch wiskundeonderwijs onderzocht. Op deze manier wordt inzicht gegeven in de rol van taal bij wiskundeonderwijs.SLO Duiding2009Joanneke Prenger<p>​​In dit proefschrift is de rol van taalvaardigheid en tekstbegrip in het realistisch wiskundeonderwijs onderzocht. Op deze manier wordt inzicht gegeven in de rol van taal bij wiskundeonderwijs.</p><p>De onderzoeksresultaten laten zien dat taalvaardigheid en tekstbegrip belangrijk zijn in het wiskundeonderwijs. Het is daarom van belang dat wiskundedocenten oog hebben voor de talige aspecten van het wiskundeonderwijs en aandacht besteden aan taalvaardigheden die leerlingen nodig hebben om succesvol in het wiskundeonderwijs mee te kunnen doen.<br></p>Pdf-bestand
Evaluatieonderzoek van het project ‘Thuistaal in onderwijs' (2009- 2012): Eindrapport.4412119-2-2018 15:25:29htmlFalseaspxIn dit onderzoek is nagegaan of het project 'Home Language in Education' kansen voor schoolsucces vergrootte en en welke omgevingsfactoren van de scholen hier mogelijk aan bij hebben gedragen.SLO Duiding2013Ramaut, G.;Sierens, S.;Bultynck, K.;Avermaet, P. van;Slembrouck, S.;Gorp, K. van;Verhelst, M.<p>​​In dit onderzoek is nagegaan of het project 'Thuistaal in onderwijs' kansen voor schoolsucces vergrootte en en welke omgevingsfactoren van de scholen hier mogelijk aan bij hebben gedragen.</p><p>Thuistaal in onderwijs​ omvat het waarderen en benutten van thuistalen in de reguliere klas en alfabetisering in de thuistaal.<br>Positieve effecten werden gevonden voor het welbevinden van leerlingen en de attituden van leerkrachten tegenover meertaligheid.&#160;</p>Pdf-bestand
Nederlands in het voortgezet hoger onderwijs: hoe sluit dat aan? Deel 14553019-2-2018 15:25:29htmlFalseaspxIn dit onderzoek is nagegaan hoe studenten, universitaire opleiders en docenten in het voortgezet onderwijs de taalvaardigheid van studenten inschatten. Verder is nagegaan of er discrepantie is tussen de inschattingen van studenten, opleiders en docenten.SLO Duiding2010Bonset, H,<p>In dit onderzoek is nagegaan hoe studenten, universitaire opleiders en docenten in het voortgezet onderwijs de taalvaardigheid van studenten inschatten. Verder is nagegaan of er discrepantie is tussen de inschattingen van studenten, opleiders en docenten.​</p><p>Er blijkt een behoorlijke discrepantie te bestaan tussen inschattingen van de taalvaardigheid van studenten door de studenten zelf, universitaire opleiders en docenten in het voortgezet onderwijs. Inschattingen van het&#160;niveau van schrijfvaardigheid lijken&#160;het grootste probleem.&#160;​</p>Pdf-bestand
Taal in de context van wetenschap en technologie11119-2-2018 15:25:2960htmlFalseaspxDeze uitgave biedt inhoudelijke achtergrond en praktische lessen per groep voor wetenschap en technologie. SLO Duiding2016Scharten, R,<p>​​Taal vormt een belangrijke basis in het primair onderwijs. Taal komt overal terug in de belevingswereld van kinderen, maar de onwikkeling van taal kan ook in vele verschillende&#160;settings worden gestimuleerd.&#160;Door met w&amp;t aan de slag te gaan,&#160;ontstaat er een rijke context waarbij de taalontwikkeling van leerlingen&#160;goed kan worden gestimuleerd, terwijl&#160;tegelijkertijd&#160;w&amp;t-vaardigheden als creativiteit, vindingrijkheid, kritisch denken en ondernemerschap worden&#160;ontwikkeld. Deze&#160;uitgave biedt inhoudelijke achtergrond en&#160;praktische lessen&#160;per groep.&#160;</p>Pdf-bestand
Domeinbeschrijving mondelinge taalvaardigheid in het basisonderwijs85719-2-2018 15:25:29149htmlFalseaspxIn 2017 voert de Onderwijsinspectie een peiling uit naar het aanbod en de leerresultaten van het domein mondelinge taalvaardigheid binnen het taalonderwijs op de basisschool. Deze domeinbeschrijving vormt daarvoor een basis. SLO Duiding2016Damhuis, R.;Joanneke PrengerHet is belangrijk om te weten wat kinderen in Nederland leren op school. Onder regie van de Onderwijsinspectie brengt Peil.onderwijs in brede zin de kennis, vaardigheden en houding van leerlingen aan het einde van het primair onderwijs in kaart. Peilingen zijn onderdeel van de stelselevaluatie door de Onderwijsinspectie. Het betreft zowel een peiling van factoren uit het onderwijsleerproces (leerstof, tijd, didactisch handelen, leerlingfactoren enzovoort) als resultaatpeilingen. De peilingen richten zich op de volle breedte van het beoogde onderwijsaanbod zoals landelijk is vastgesteld en worden periodiek uitgevoerd waardoor vergelijking van prestaties over de tijd mogelijk zijn. Met de uitkomsten weten we wat kinderen leren op school, hoe deze resultaten zich in de tijd ontwikkelen en hoe deze zich verhouden tot het beoogde onderwijsaanbod. Opbrengsten kunnen voedend zijn voor onderwijsbeleid, onderwijsontwikkeling en onderwijsonderzoek. Scholen beslissen zelf of ze mee willen doen aan het peilingsonderzoek. De resultaten van een school zijn op geen enkele manier van invloed op de kwaliteitsbeoordeling van de school door de inspectie. Deelnemende scholen krijgen van het bureau dat het peilingsonderzoek uitvoert, de uitkomsten op school- en leerlingniveau teruggekoppeld. De Onderwijsinspectie rapporteert over de uitkomsten van de peilingen op stelselniveau, dus niet herleidbaar naar scholen en leerlingen. De resultaten op stelselniveau geven een beeld van de mondelinge taalvaardigheid van leerlingen in Nederland en de factoren die daarop van invloed zijn.<br><br>Onder de naam Peil.onderwijs zullen externe partijen in opdracht van de Onderwijsinspectie het toetsinstrumentarium voor de peilingen ontwikkelen en de onderzoeken uitvoeren. Dit wordt gedaan op basis van een zogenaamde domeinbeschrijving. In een domeinbeschrijving wordt beschreven wat de wettelijke eisen zijn voor de inhoud van het specifieke domein en hoe deze inhoudelijke eisen in de praktijk van het onderwijs vorm krijgen. De domeinbeschrijving geeft inzicht in de stand van zaken van het te peilen domein. SLO ontwikkelt de domeinbeschrijvingen in opdracht van het ministerie van OCW. Dat gebeurt in een interactief proces in samenspraak met Onderwijsinspectie, leraren, schoolleiders en 'domeinexperts'.<br><br>Nadat een externe partij voor het desbetreffende inhoudsdomein meetinstrumenten heeft ontwikkeld, worden deze afgenomen bij leerlingen in groep 8 van een representatieve steekproef van scholen. De meetinstrumenten brengen de vaardigheden op het betreffende domein in kaart. De uitkomsten van het peilingsonderzoek geven op stelselniveau een beeld van het 'kennen en kunnen' in Nederland. Op de factoren die daar van invloed op zijn, wil de inspectie de komende jaren ook meer inzicht proberen te krijgen middels de peilingen. De uitkomsten betreffen niet het school- of leerlingniveau maar het niveau van het Nederlandse primair onderwijs.<br><br>In 2017 voert de Onderwijsinspectie een peiling uit naar het aanbod en de leerresultaten van het domein mondelinge taalvaardigheid binnen het taalonderwijs op de basisschool. Deze domeinbeschrijving vormt daarvoor een basis. <br><br><br><br><br>&#160;<br><br>​<br><br>Pdf-bestand
Spellingsbewustzijn en spellingsgeweten263019-2-2018 15:25:2920htmlFalseaspxLeerkrachten kunnen niet meer spellen, lezen we in kranten. Maar er zit ook nog een verschil tussen niet foutloos kunnen en niet foutloos willen spellen. Dit verschil en de effecten hiervan op het onderwijs zijn beschreven in dit artikel.SLO DuidingOepkes, H.<p>​​Leerkrachten kunnen niet meer spellen, lezen we in kranten. Maar er zit ook nog een verschil tussen niet foutloos kunnen en niet foutloos willen spellen. Dit verschil en de effecten hiervan op het onderwijs zijn beschreven in dit artikel.</p><p>Om dit te doen wordt antwoord gezocht op de volgende vragen&#58;</p><p>Is er sprake van een goed ontwikkeld spellinggeweten bij leerkrachten? En als leerkrachten het niet hebben, hoe kunnen ze het dan overbrengen op hun leerlingen? En zijn leerlingen zich wel voldoende bewust van wat ze doen bij het spellen, weten ze wat goed gaat en wat moeilijk is bij het spellen?<br></p>