Toetsrevolutie5861922-8-2017 14:55:4760htmlFalseaspxToetsen als onderdeel van het leerproces om het onderwijs en de leerprocessen te verbeteren en om leerlingen meer eigenaarschap te bieden in het onderwijs waaraan ze deelnemen. SLO Duiding2016Sluijsmans, D.;Kneyber, R.<p><span style="color&#58;#1a1a1a;font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;">Toetsen als onderdeel van het leerproces om het onderwijs en de leerprocessen te verbeteren en om leerlingen meer eigenaarschap te bieden in het onderwijs waaraan ze deelnemen. In dit boek beschrijven docenten, wetenschappers en experts hoe ze in hun dagelijkse (les)praktijk werken aan een feedbackcultuur waarin fouten maken mag en moet. </span></p><p><span style="color&#58;#1a1a1a;font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;">In de beschouwing benadrukken de auteurs dat de implementatie van formatieve evaluatie een complex proces is, waarbij uitwerking vanuit een gezamenlijke visie cruciaal is en alle aspecten van het curriculaire spinnenweb (inhouden, doelen, middelen, tijd, etc.) betrokken zijn. </span>​</p><p>Voor het vak Nederlands heeft Gerdineke van Silfhout, werkzaam bij SLO, het hoofdstuk <em>Continue leren bij het vak Nederlands </em>(p.87-107)<em> </em>geschreven waarin zij de opbrengsten van docenten Nederlands op vijf pilotscholen uitgebreid en met veel concrete voorbeelden en handvatten beschrijft. </p><p align="LEFT">&#160;</p><em><p align="LEFT">&#160;</p><font face="AGaramondPro-Italic" size="3"><p align="LEFT">&#160;</p><font face="AGaramondPro-Italic" size="3"><p align="LEFT">&#160;</p><p>&#160;</p></font></font></em>Pdf-bestand
Toetsen met leerwaarde5949322-8-2017 14:55:4765htmlFalseaspxToetsen hebben een enorme impact op het leren en de motivatie van lerenden. De onderzoekers voerden een literatuuronderzoek uit naar de effectiviteit van het zogenoemde ‘formatief’ toetsen in het onderwijs: toetsen die verder leren stimuleren. SLO Duiding2013Sluijsmans, D.;Joosten-tenBrinke, D;Van der Vleuten, C<p><span style="color&#58;#1a1a1a;font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;"> Toetsen hebben een enorme impact op het leren en de motivatie van lerenden. Ook bepalen toetsen in hoge mate hoe wordt geleerd. Eerdere studies hebben aangetoond dat de klassieke summatieve functie van toetsing gericht op afsluiting en certificering niet meer toereikend is om kwaliteit van (een leven lang) leren te borgen. Ook stimuleren deze toetsen onvoldoende de verantwoordelijkheid van lerenden. Vanuit wetenschappelijk en maatschappelijk perspectief is veel bewijs voorhanden dat formatief toetsen het leren positief beïnvloedt. Dit bewijs is echter nog niet systematisch in kaart gebracht op basis van recente theoretische inzichten over formatief toetsen. Ook bereiken onderzoeksresultaten onvoldoende de praktijk blijkend uit de vele vragen die het onderwijsveld nog heeft over de implementatie van effectieve vormen van toetsing.</span></p><p><span style="color&#58;#1a1a1a;font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;">De onderzoekers voerden een literatuuronderzoek uit naar de effectiviteit van het zogenoemde ‘formatief’ toetsen in het onderwijs&#58; toetsen die verder leren stimuleren. Uit hun studie blijkt dat formatief toetsen meerwaarde biedt als condities, doelen, methoden en leeruitkomsten op elkaar worden afgestemd. Belangrijkste bevinding is dat er ongeveer acht toetsmethoden effectief blijken te zijn voor het leren van leerlingen. Ook beschrijven&#160;de onderzoekers&#160;vier belangrijke condities die onontbeerlijk zijn voor een duurzame implementatie van formatief toetsen, zoals de toetsbekwaamheid van leraren en&#160;het creëren van een leergemeenschap onder leraren.<br> <br> </span>​</p>Pdf-bestand
Een tweede koppeling van centrale examens Nederlands aan referentieniveaus1565722-8-2017 14:55:47htmlFalseaspxIn deze publicatie word een tweede onderzoek naar de relatie tussen examens leesvaardigheid en het Europees referentiekader beschreven. Opnieuw leveren bevindingen een bijdrage aan de manier waarop doorlopende leerlijnen geïmplementeerd kunnen worden.SLO Duiding2009Bonset, H,;Theun Meestringa;Hans de Vries<p>​​​​​In deze publicatie wordt een tweede onderzoek naar de relatie tussen examens leesvaardigheid en het Europees referentiekader beschreven. Opnieuw leveren bevindingen een bijdrage aan de manier waarop doorlopende leerlijnen geïmplementeerd kunnen worden.</p><p>Dit rapport kan gezien worden als een onderbouwing van de uitspraken die in het eerste onderzoek zijn gedaan.<br></p>Pdf-bestand
De koppeling van centrale examens Nederlands aan referentieniveaus3023122-8-2017 14:55:47htmlFalseaspxDeze publicatie beschrijft een onderzoek naar de relatie tussen de examens leesvaardigheid in het vo en het Europees Referentiekader. De bevindingen leveren een bijdrage aan de wijze waarop de doolopende leerlijnen taal geïmplementeerd kunnen worden.SLO Duiding2008Bonset, H,;Theun Meestringa;Hans de Vries<p>​​In dit rapport doen de auteurs verslag van een onderzoek naar de relatie tussen de examens leesvaardigheid Nederlands in het voortgezet onderwijs en het Europees Referentiekader. Hun bevindingen leveren een waardevolle bijdrage aan de wijze waarop de doorlopende leerlijnen taal geïmplementeerd kunnen worden.</p><p>Het onderzoek toont aan dat de eindtermen voor leesvaardigheid in vmbo- en havo/vwo-examenprogramma's niet zijn geschreven in termen van het Europees Referentiekader.</p>Pdf-bestand
Bringing Writing Research in the Classroom. The effectiveness of Tekster, a newly developed writing program for elementary students.3024822-8-2017 14:55:47htmlFalseaspxIn dit proefschrift is een programma voor schrijfonderwijs ontwikkeld om het schrijfonderwijs in de bovenbouw van de basisschool te verbeteren. Het programma omvat professionele ontwikkeling voor leerkrachten en middelen voor assesment van schrijven.SLO Duiding2016Brouwer, R.;Koster, M.<p><span style="background&#58;#ffffff;margin&#58;0px;padding&#58;0px;outline&#58;0px;border&#58;0px currentcolor;text-align&#58;justify;color&#58;#000000;font-family&#58;verdana;font-size&#58;13px;vertical-align&#58;baseline;display&#58;inline;">​​In dit proefschrift is een programma voor schrijfonderwijs ontwikkeld om het schrijfonderwijs in groep 4 tot en met 8&#160;van de basisschool te verbeteren. Het programma omvat professionele ontwikkeling voor leerkrachten en middelen voor assessment van schrijven.</span></p><p><span style="background&#58;#ffffff;margin&#58;0px;padding&#58;0px;outline&#58;0px;border&#58;0px currentcolor;text-align&#58;justify;color&#58;#000000;font-family&#58;verdana;font-size&#58;13px;vertical-align&#58;baseline;display&#58;inline;">Het ontwikkelde programma heet Tekster. Onderzoek in dit proefschrift laat zien dat het programma effectief is voor zowel leerlingen als leerkrachten.&#160;</span></p>Pdf-bestand
Literatuur leren lezen in dialoog: lezersvragen als hulpmiddel bij het leren interpreteren van korte verhalen3025022-8-2017 14:55:47htmlFalseaspxIn dit boekje worden uitkomsten beschreven van onderzoek naar de effectiviteit van de didactische aanpak 'dialogisch leren' voor het aannemen van een reflecterende leeshouding om tot diepgaandere verwerking van de teksten te komen.SLO Duiding2009Janssen, T.<p>​In dit boekje worden uitkomsten beschreven van onderzoek naar de effectiviteit van de didactische aanpak 'dialogisch leren' voor het aannemen van een reflecterende leeshouding om tot diepgaandere verwerking van de teksten te komen.</p><p>De aanpak bleek effectief en ook docenten zijn erg positief over de aanpak.&#160;</p>Pdf-bestand
Wie niet lezen wil moet schrijven. Een onderzoek naar de invloed van productieve literatuureducatie op receptieve vaardigheden en attitudes.3025122-8-2017 14:55:47htmlFalseaspxIn deze scriptie is onderzocht of productieve literatuureducatie (schrijven en lezen) invloed heeft op receptieve vaardigheden en de houding ten opzichte van literatuur. SLO Duiding2010Lammers, E.<p>​In deze scriptie is onderzocht of productieve literatuureducatie (schrijven en lezen) invloed heeft op receptieve vaardigheden en de houding ten opzichte van literatuur.&#160;</p><p>Een vergerlijking tussen de vaardigheden die nodig zijn om kunst te interpreteren en begrijpen en de vaardigheden die nodig zijn voor het begrijpen en interpreteren van literatuur is gemaakt. Vaardigheden blijken deels overeen te komen.&#160;</p>Pdf-bestand
Beyond the Grammar Wars. A Resource for Teachers and Student on Developing Language Knowledge in the English/Literacy Classroom.3025222-8-2017 14:55:47htmlFalseaspxIn dit boek wordt nagegaan of er wetenschappelijk onderbouwd antwoord is op de vraag welke expliciete taalkennis van leerkrachten en leerlingen bijdraagt aan het verbeteren van de ontwikkeling van geletterdheid. SLO Duiding2010Locke, T.<p>​In dit boek wordt nagegaan of er wetenschappelijk onderbouwd antwoord is op de vraag welke expliciete taalkennis van leerkrachten en leerlingen bijdraagt aan het verbeteren van de ontwikkeling van geletterdheid.&#160;</p><p>Met dit doel wordt een historisch overzicht gegeven van grammatica onderwijs in Engelstalige landen, worden de meest up-to-date theorieën en kennis besproken, wordt een kijkje gegeven in de klas aan de hand van voorbeelden en wordt de impact van de opkomst van ict in de klas besproken.&#160;</p>Boek
Aliteracy: causes and solutions3026622-8-2017 14:55:47htmlFalseaspxIn dit proefschrift is onderzoek gedaan naar oorzaken voor laaggeletterdheid. Ook oplossingen zijn onderzocht en worden beschreven.SLO Duiding2016Nielen, T. M. J.<p>​In dit proefschrift is onderzoek gedaan naar oorzaken&#160;voor laaggeletterdheid. Ook oplossingen zijn onderzocht en worden beschreven.</p><p>Het onderzoek laat zien dat negatieve emoties met betrekking tot lezen (o.a. angst) een belangrijke reden zijn voor laaggeletterdheid en het verlies in interesse in lezen. De aanwezigheid van een rijke schoolomgeving met een uitgebreide bibliotheek bleek positieve invloed te hebben op leesplezier, evenals het inzetten van digitaal materiaal.</p>Pdf-bestand
Leesplezier en leesfrequentie op het vmbo. Een kwantitatief inventarisatie-onderzoek naar leesgedrag en waardering voor studieteksten3026922-8-2017 14:55:47htmlFalseaspxDit hoofdstuk beschrijft een onderzoek dat het leesgedrag van vmbo-leerlingen in hun vrije tijd en op school in kaart brengt. De uitkomsten geven suggesties voor het vormgeven, uitkiezen en aanbieden van teksten om aan te bieden aan deze leerlingen. SLO Duiding2007Land, J.;Bergh, H. van den;Sanders, T.<p>​​Dit hoofdstuk beschrijft een onderzoek dat het leesgerdag van vmbo leerlingen in hun vrije tijd en op school in kaart brengt. De uitkomsten geven suggesties voor het vormgeven, uitkiezen en aanbieden van teksten om aan te bieden aan deze leerlingen.&#160;</p><p>In dit onderzoek is antwoord gegeven op de volgende twee vragen&#58;</p><ul><li>​Wat is het leesgedrag van vmbo-leerlingen in hun vrije tijd en hoe waarderen ze leesboeken?</li><li>Hoe waarderen leerlingen hun studieboekteksten?<br></li></ul>Boek