Taal in de context van wetenschap en technologie11112-2-2019 11:40:45108htmlFalseaspxDeze uitgave biedt inhoudelijke achtergrond en praktische lessen per groep voor wetenschap en technologie. SLO Duiding2016Scharten, R,<p>​​Taal vormt een belangrijke basis in het primair onderwijs. Taal komt overal terug in de belevingswereld van kinderen, maar de onwikkeling van taal kan ook in vele verschillende&#160;settings worden gestimuleerd.&#160;Door met w&amp;t aan de slag te gaan,&#160;ontstaat er een rijke context waarbij de taalontwikkeling van leerlingen&#160;goed kan worden gestimuleerd, terwijl&#160;tegelijkertijd&#160;w&amp;t-vaardigheden als creativiteit, vindingrijkheid, kritisch denken en ondernemerschap worden&#160;ontwikkeld. Deze&#160;uitgave biedt inhoudelijke achtergrond en&#160;praktische lessen&#160;per groep.&#160;</p>Pdf-bestand
Domeinbeschrijving mondelinge taalvaardigheid in het basisonderwijs85712-2-2019 11:40:45444htmlFalseaspxIn 2017 voert de Onderwijsinspectie een peiling uit naar het aanbod en de leerresultaten van het domein mondelinge taalvaardigheid binnen het taalonderwijs op de basisschool. Deze domeinbeschrijving vormt daarvoor een basis. SLO Duiding2016Damhuis, R.;Joanneke PrengerHet is belangrijk om te weten wat kinderen in Nederland leren op school. Onder regie van de Onderwijsinspectie brengt Peil.onderwijs in brede zin de kennis, vaardigheden en houding van leerlingen aan het einde van het primair onderwijs in kaart. Peilingen zijn onderdeel van de stelselevaluatie door de Onderwijsinspectie. Het betreft zowel een peiling van factoren uit het onderwijsleerproces (leerstof, tijd, didactisch handelen, leerlingfactoren enzovoort) als resultaatpeilingen. De peilingen richten zich op de volle breedte van het beoogde onderwijsaanbod zoals landelijk is vastgesteld en worden periodiek uitgevoerd waardoor vergelijking van prestaties over de tijd mogelijk zijn. Met de uitkomsten weten we wat kinderen leren op school, hoe deze resultaten zich in de tijd ontwikkelen en hoe deze zich verhouden tot het beoogde onderwijsaanbod. Opbrengsten kunnen voedend zijn voor onderwijsbeleid, onderwijsontwikkeling en onderwijsonderzoek. Scholen beslissen zelf of ze mee willen doen aan het peilingsonderzoek. De resultaten van een school zijn op geen enkele manier van invloed op de kwaliteitsbeoordeling van de school door de inspectie. Deelnemende scholen krijgen van het bureau dat het peilingsonderzoek uitvoert, de uitkomsten op school- en leerlingniveau teruggekoppeld. De Onderwijsinspectie rapporteert over de uitkomsten van de peilingen op stelselniveau, dus niet herleidbaar naar scholen en leerlingen. De resultaten op stelselniveau geven een beeld van de mondelinge taalvaardigheid van leerlingen in Nederland en de factoren die daarop van invloed zijn.<br><br>Onder de naam Peil.onderwijs zullen externe partijen in opdracht van de Onderwijsinspectie het toetsinstrumentarium voor de peilingen ontwikkelen en de onderzoeken uitvoeren. Dit wordt gedaan op basis van een zogenaamde domeinbeschrijving. In een domeinbeschrijving wordt beschreven wat de wettelijke eisen zijn voor de inhoud van het specifieke domein en hoe deze inhoudelijke eisen in de praktijk van het onderwijs vorm krijgen. De domeinbeschrijving geeft inzicht in de stand van zaken van het te peilen domein. SLO ontwikkelt de domeinbeschrijvingen in opdracht van het ministerie van OCW. Dat gebeurt in een interactief proces in samenspraak met Onderwijsinspectie, leraren, schoolleiders en 'domeinexperts'.<br><br>Nadat een externe partij voor het desbetreffende inhoudsdomein meetinstrumenten heeft ontwikkeld, worden deze afgenomen bij leerlingen in groep 8 van een representatieve steekproef van scholen. De meetinstrumenten brengen de vaardigheden op het betreffende domein in kaart. De uitkomsten van het peilingsonderzoek geven op stelselniveau een beeld van het 'kennen en kunnen' in Nederland. Op de factoren die daar van invloed op zijn, wil de inspectie de komende jaren ook meer inzicht proberen te krijgen middels de peilingen. De uitkomsten betreffen niet het school- of leerlingniveau maar het niveau van het Nederlandse primair onderwijs.<br><br>In 2017 voert de Onderwijsinspectie een peiling uit naar het aanbod en de leerresultaten van het domein mondelinge taalvaardigheid binnen het taalonderwijs op de basisschool. Deze domeinbeschrijving vormt daarvoor een basis. <br><br><br><br><br>&#160;<br><br>​<br><br>Pdf-bestand
Spellingsbewustzijn en spellingsgeweten263012-2-2019 11:40:45147htmlFalseaspxLeerkrachten kunnen niet meer spellen, lezen we in kranten. Maar er zit ook nog een verschil tussen niet foutloos kunnen en niet foutloos willen spellen. Dit verschil en de effecten hiervan op het onderwijs zijn beschreven in dit artikel.SLO DuidingOepkes, H.<p>​​Leerkrachten kunnen niet meer spellen, lezen we in kranten. Maar er zit ook nog een verschil tussen niet foutloos kunnen en niet foutloos willen spellen. Dit verschil en de effecten hiervan op het onderwijs zijn beschreven in dit artikel.</p><p>Om dit te doen wordt antwoord gezocht op de volgende vragen&#58;</p><p>Is er sprake van een goed ontwikkeld spellinggeweten bij leerkrachten? En als leerkrachten het niet hebben, hoe kunnen ze het dan overbrengen op hun leerlingen? En zijn leerlingen zich wel voldoende bewust van wat ze doen bij het spellen, weten ze wat goed gaat en wat moeilijk is bij het spellen?<br></p>
Actief met taal. Didactische werkvormen voor het talenonderwijs.1557312-2-2019 11:40:45536htmlFalseaspxMet Actief met taal kan iedere (aankomend) taaldocent – beginnend of ervaren en in welke moderne taal dan ook – zijn vakmanschap een nieuwe impuls geven om het onderwijs leuker, dynamischer of efficiënter te maken.SLO Duiding2010Coole, D. de;Valk, A.<p>​​​​Taalmethodes bieden vaak kant-en-klare lessen waarmee docenten efficiënt en verantwoord aan de leerdoelen kunnen werken. Maar daarnaast blijven docenten behoefte hebben aan werkvormen die ze in kunnen zetten om te reageren op wat er in de klas gebeurt. Hoe laat je die woordenlijst nog een keer de revue passeren? Hoe kun je een ingeslapen klas voor het resterende half uur weer oppeppen? Hoe zet je je leerlingen of cursisten wat actiever aan het werk met die leesopdracht?<br>In Actief met taal bieden de auteurs ruim zestig verschillende werkvormen aan die als inspiratiebron voor de (aspirant-)taaldocent kunnen dienen. De werkvormen zijn gerubriceerd en voorzien van labels die de vaardigheid, het taalniveau en de groeperingsvorm aanduiden, zodat een geschikte werkvorm gemakkelijk te vinden is. Ook worden variatiemogelijkheden en didactische tips gegeven.<br>Met Actief met taal kan iedere taaldocent – beginnend of ervaren en in welke moderne taal dan ook – zijn vakmanschap een nieuwe impuls geven om het onderwijs leuker, dynamischer en efficiënter te maken.</p>Boek
English Learners Academic Literacy and Thinking1557412-2-2019 11:40:4542htmlFalseaspxEnglish Learners Academic Literacy and Thinking geeft leraren realiseerbare lesplannen, reflectievragen voor leerling- en groepswerk, en suggesties voor verdere studie. Hoe bereik je diep begrip, kritisch denken, vakkennis en academische taalvaardigheidSLO Duiding2009Gibbons, P.<p>​<em>English Learners Academic Literacy and Thinking</em> geeft leraren realiseerbare lesplannen, reflectievragen voor leerling- en groepswerk, en suggesties voor verdere studie. Hoe bereik je diep begrip, kritisch denken, vakkennis en academische taalvaardigheid bij alle leerlingen? Gibbons heeft hiervoor handreikingen door tientallen voorbeelden van rijke activiteiten en taken, die bij verschillende leergebieden kunnen worden gebruikt om het leren van alle leerlingen te ondersteunen.</p><p>Gibbons laat een handelingsgerichte benadering zien die de taalleerders ondersteuning geeft van hoog niveau om aan hoge verwachtingen te kunnen voldoen. In voorbeelden voor het voortgezet onderwijs toont ze nauwkeurig hoe je taalgericht vakonderwijs gericht op het ontwikkelen van geletterdheid kunt plannen en hoe een high challenge - high support leerplan er in de praktijk uit ziet. Gedetailleerd presenteert zij in het boek vijf gebieden om taalleerders te laten deelnemen aan onderwijs van hoge kwaliteit bij alle leergebieden&#58;</p><ul><li>het diep benutten van leeromgevingen</li><li>het ontwikkelen van academische geletterdheid</li><li>het toepassen van leesstrategieën en het verbeteren van tekstbegrip</li><li>het verwerven van zelfstandig schrijven en het leren van vakspecifieke genres</li><li>het gebruiken van klassegesprekken om nieuwe concepten te begrijpen en als brug naar het schrijven.</li></ul><p>Rond deze gebieden&#160;geeft ze&#160;richtlijnen&#160;voor het ontwerpen van&#160;hoog-kwalitatief onderwijs voor de&#160;lange termijn, dat tegelijkertijd&#160;de taalleerders voorziet van&#160;explicite&#160;ondersteuning (scaffolding). <br></p>Boek
Engaging Students in Academic Literacies1557512-2-2019 11:40:4552htmlFalseaspxDe ideeën en gegevens in dit tijdloze en belangrijke boek zijn in zes jaar getest in scholingen voor zittende leerkrachten en leraren in opleiding. het maakt de systemic finctional linguistics en de genretheory toegankelijk en geeft zorgvuldige hulp SLO Duiding2015Brisk, M.E.<p>​De ideeën en gegevens in dit tijdloze en belangrijke boek zijn in zes jaar getest in scholingen voor zittende leerkrachten en leraren in opleiding. Het maakt de systemic finctional linguistics en de genretheory toegankelijk en geeft zorgvuldige hulp voor het gebruik ervan in de klas. Het boek biedt bassischolen gereedschap vor het ontwerpen en uitvoeren van hun schrijfcurriculum.</p><p>In de Verenigde Staten van Amerika vereisen de Common Core Standards dat scholen berschillende genres moeten opnemen in het schrijven bij verschillende vakken. Brisk geeft in dit boek specifieke informatie voor schrijfonderwijs in kleuter- en lagereschoolklassen&#160;bij diverse vakken.&#160;Zij begeleidt leraren die&#160;bij leerlingen de vaardigheid ontwikkelen teksten te maken, door daarbij structurele en&#160;taalkundige&#160;kenmerken van schrijftaal te gebruiken. Ze doet dit&#160;vanuit een&#160;omvattende&#160;functionele taalkunde, die het taalgebruik in&#160;context&#160;van doel en&#160;publiek beschrijft en heeft haar ervaringen&#160;opgedaan&#160;in stadscholen. De voorbeelden komen uit lessen van diverse vakken&#58; l<em>anguage arts, social studies, math en</em> <em>science</em>. </p><p>Uitgangspunt van het boek is dat kennis van leraren over hoe teksten werken hun vaardigheid zal verbeteren om leerlingen te ondersteunen in hun taalontwikkeling.<br></p><p> <br></p>Boek
Learning to Write, Reading to Learn1557612-2-2019 11:40:4564htmlFalseaspxLearning to Write, Reading to Learn geeft het onderzoek weer van de 'Sydney School' in taal en de didactiek van geletterdheid. Dit voorhoede-onderzoek, dat ook bekend staat als genredidactiek, komt voort uit dertig jaar ontwikkeling in het onderwijsveld.SLO Duiding2012Rose, D.;Martin, J.R.<p>​<em>Learning to Write, Reading to Learn </em>geeft het onderzoek weer van de 'Sydney School' in taal en de didactiek van geletterdheid. Dit voorhoede-onderzoek, dat ook bekend staat als genredidactiek, komt voort uit dertig jaar ontwikkeling in het onderwijsveld, in een unieke samenwerking van functioneel taalkundigen en leerkrachten die lees- en schrijfonderwijs geven. Dit actie-onderzoek op grote schaal en over een lange periode heeft de taalkunde en de didactiek veranderd in een krachtige, omvattende didactiek die het odnerwijzen van geletterdheid inbed&#160;in de&#160;onderwijspraktijk.&#160;Deze aanpak&#160;wordt&#160;over de hele wereld opgepakt,&#160;in primair, voortgezet, hoger en beroeps- en tweedetaalonderwijs.&#160;</p><p>Het boek dekt drie&#160;fasen in het onderzoek van de Sydney School&#58;&#160;de&#160;op genres&#160;gebaseerde&#160;schrijfdidactiek,&#160;genres&#160;bij alle vakken, en de didactiek van&#160;het leren door te lezen.&#160;De&#160;didactische&#160;metattaal&#160;die hiervoor is ontwikkeld,&#160;wordt&#160;ook behandeld. Die&#160;biedt gereedschap&#160;dat direct bruikbaar is in de dagelijkes praktijk voor het analyseren, plannen en&#160;onderwijzen van&#160;taal.&#160;het boek is bedoeld voor&#160;leerkrachten en leraren,&#160;voor&#160;studenten en onderzoekers.&#160; </p>Boek
Passende perspectieven praktijkonderwijs- leerroutes taal.1557712-2-2019 11:40:45107htmlFalseaspxIn deze publicatie zijn de leerroutes taal opgenomen voor het praktijkonderwijs met bijbehorende concretiseringen en voorbeelden. SLO Duiding2015Ballering, C.;Mieneke Langberg;Annette van der Laan;Nynke Jansma<p>​​De leerroutes taal beschrijven het gewenst taalbeheersingsniveau van leerlingen in het praktijkonderwijs&#58; wat moeten leerlingen kennen en kunnen als ze het praktijkonderwijs verlaten? De leerroutes zijn gebaseerd op fundamenteel niveau 1F en 2F.&#160;Het praktijkonderwijs heeft namelijk&#160;een inspanningsverplichting om leerlingen referentieniveau 1F te laten bereiken. Voor leerlingen die kunnen doorstromen naar vervolgonderwijs is het zinvol als ook niveau 2F op onderdelen wordt behaald. In deze publicatie zijn de leerroutes taal opgenomen, uitgewerkt naar doelenoverzichten voor de domeinen&#58; gesprekken, spreken. luisteren, lezen en schrijven. Het helpt scholen voor praktijkonderwijs om het taalniveau van de leerlingen in te schatten en op basis daarvan het onderwijs te plannen. </p>
Curriculummonitor (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs1557812-2-2019 11:40:4542htmlFalseaspxDeze publicatie beschrijft de resultaten van de verkenning van de curriculumpraktijk in het (voortgezet) speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. SLO Duiding2015Annette Koopmans;Hans Pietersen<p>Om als expertisecentrum voor leerplanontwikkeling goed zicht te krijgen op signalen en behoeften vanuit de onderwijspraktijk, heeft SLO de Curriculummonitor ontwikkeld. Met dit brede, tweejaarlijkse onderzoek in het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs wil SLO de ontwikkelingen en knelpunten in de Nederlandse curriculumpraktijk in kaart brengen en volgen. Deze publicatie beschrijft de resultaten van de verkenning van de curriculumpraktijk in het (voortgezet) speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs.&#160;&#160;</p><p>Deze sluit aan op de Curriculummonitor 2014 in primair en voortgezet onderwijs.​</p>
Curriculummonitor 2014 po vo1557912-2-2019 11:40:4557htmlFalseaspx​De Curriculummonitor wil een breed beeld geven van de stand van zaken en de knelpunten rond het curriculum zoals ervaren in de onderwijspraktijk (meso- en microniveau) in de context van landelijk onderwijsbeleid (macroniveau). SLO Duiding2014Annette Koopmans;Chantal Blockhuis;Elvira Folmer;Marieke ten Voorde<p>​​De Curriculummonitor wil een breed beeld geven van de stand van zaken en de knelpunten rond het curriculum zoals ervaren in de onderwijspraktijk (meso- en microniveau) in de context van landelijk onderwijsbeleid (macroniveau).&#160; Met deze Curriculummonitor wordt een eerste stap gezet om systematisch informatie te verzamelen betreffende het uitgevoerde curriculum in het primair en voortgezet onderwijs. De focus is niet vakspecifiek, maar vakoverstijgend, gericht op actuele inhoudelijke thema's. Waar dat relevant is, worden wel voorbeeldmatig verschillen tussen vakken weergegeven. De thema's worden in de inleiding bij elk hoofdstuk kort toegelicht. Het is de bedoeling de Curriculummonitor elke twee jaar af te nemen om ontwikkelingen in beeld te kunnen brengen en beleidskeuzes te voeden.​</p>