Kwaliteitskaart onderwijs in het schrijven van teksten4410812-12-2017 13:57:24htmlFalseaspxIn dit document worden kort de conclusies van het rapport over de kwaliteit van het onderwijs in schrijven van teksten beschreven. Tevens bevat dit document tips om het schrijfonderwijs op school te verbeteren en een kwaliteitsscan schrijfonderwijs.SLO Duiding2012Stoeldraijer, J.<p>​In dit document worden kort de conclusies van het rapport over de kwaliteit van het onderwijs in schrijven van teksten beschreven. Tevens bevat dit document tips om het schrijfonderwijs op school te verbeteren en een &#160;kwaliteitsscan schrijfonderwijs.​​</p>
Onderzoeksrapportage project OTAW: Taalvaardigheid in AmsterdamWest. Een analyse van leerlingachtergrond, taalonderwijs en lessen Nederlands.4410912-12-2017 13:57:24htmlFalseaspxDeze onderzoeksrapportage brengt de taalvaardigheid van leerlingen in Amsterdam-West van de verschillende niveaus in het voortgezet onderwijs in kaart. SLO Duiding2013Welie, C. J. M.<p>​​Deze onderzoeksrapportage brengt de taalvaardigheid van leerlingen van de verschillende niveaus van het voortgezet onderwijs in Amsterdam-West&#160;in kaart.&#160;</p><p>Het onderzoek toont aan dat er significante verschillen zijn in begrijpend leesniveau en woordenschatniveau tussen leerlingen van verschillende niveaus. Over het algemeen wordt op alle niveaus niet aan de norm voldaan. Het percentage zwakke lezers en leerlingen met een zwakke woordenschat ligt hier&#160;lager dan het landelijk gemiddelde.</p><p>Verder zijn in dit onderzoek de effecten onderzocht van de methode Nederlands, het aantal minuten Nederlands per week en de remediëring op de scholen op het gebied van taal. Ook is gekeken naar samenhang tussen achtergrondkenmerken van leerlingen en hun taalniveau.<br></p>Pdf-bestand
Differences in language development among young children in Northeast Netherlands4411912-12-2017 13:57:24htmlFalseaspxIn dit proefschrift is onderzoek gedaan naar de vraag in hoeverre kinderen in Noord-Oost Nederland de basisschool binnenkomen met een taalachterstand en of socio-economische status en culturele factoren hier een rol in spelen.SLO Duiding2016Poolman, B.<p>​In dit proefschrift is onderzoek gedaan naar de vraag in hoeverre kinderen in Noord-Oost Nederland de basisschool binnenkomen met een taalachterstand en of socio-economische status en culturele factoren hier een rol in spelen.</p><p>​Dit onderzoek toont aan dat er geen algemene taalachterstand is bij kinderen in Noord-Oost Nederland, maar dat er wel een relatief&#160;grote groep is die een taalachterstand heeft. Verschillende socio-economische factoren blijken hier invloed op te hebben.&#160;<br></p>Pdf-bestand
Taal telt! Een onderzoek naar de rol van taalvaardigheid en tekstbegrip in het realistisch wiskundeonderwijs4412012-12-2017 13:57:24htmlFalseaspxIn dit proefschrift is de rol van taalvaardigheid en tekstbegrip in het realistisch wiskundeonderwijs onderzocht. Op deze manier wordt inzicht gegeven in de rol van taal bij wiskundeonderwijs.SLO Duiding2009Joanneke Prenger<p>​​In dit proefschrift is de rol van taalvaardigheid en tekstbegrip in het realistisch wiskundeonderwijs onderzocht. Op deze manier wordt inzicht gegeven in de rol van taal bij wiskundeonderwijs.</p><p>De onderzoeksresultaten laten zien dat taalvaardigheid en tekstbegrip belangrijk zijn in het wiskundeonderwijs. Het is daarom van belang dat wiskundedocenten oog hebben voor de talige aspecten van het wiskundeonderwijs en aandacht besteden aan taalvaardigheden die leerlingen nodig hebben om succesvol in het wiskundeonderwijs mee te kunnen doen.<br></p>Pdf-bestand
Evaluatieonderzoek van het project ‘Thuistaal in onderwijs' (2009- 2012): Eindrapport.4412112-12-2017 13:57:24htmlFalseaspxIn dit onderzoek is nagegaan of het project 'Home Language in Education' kansen voor schoolsucces vergrootte en en welke omgevingsfactoren van de scholen hier mogelijk aan bij hebben gedragen.SLO Duiding2013Ramaut, G.;Sierens, S.;Bultynck, K.;Avermaet, P. van;Slembrouck, S.;Gorp, K. van;Verhelst, M.<p>​​In dit onderzoek is nagegaan of het project 'Thuistaal in onderwijs' kansen voor schoolsucces vergrootte en en welke omgevingsfactoren van de scholen hier mogelijk aan bij hebben gedragen.</p><p>Thuistaal in onderwijs​ omvat het waarderen en benutten van thuistalen in de reguliere klas en alfabetisering in de thuistaal.<br>Positieve effecten werden gevonden voor het welbevinden van leerlingen en de attituden van leerkrachten tegenover meertaligheid.&#160;</p>Pdf-bestand
Effectieve maatregelen ter bestrijding van taalachterstanden in het primair onderwijs4546612-12-2017 13:57:24htmlFalseaspxIn dit artikel is een overzicht gegeven van effectieve maatregelen voor taalontwikkeling en -verwerving bij leerlingen in het primair onderwijs. Het geeft handvatten aan leerkrachten om taalontwikkeling bij kinderen met een taalachterstand te stimuleren.SLO Duiding2006Emmelot, Y.;Schooten, E.<p>In dit artikel is een overzicht gegeven van effectieve maatregelen voor taalontwikkeling en -verwerving bij leerlingen in het primair onderwijs. Het geeft handvatten aan leerkrachten om taalontwikkeling bij kinderen met een taalachterstand te stimuleren.</p>Pdf-bestand
Literaire competentie in groep 3 tot en met 84546812-12-2017 13:57:24htmlFalseaspxDeze publicatie is een samenvatting van een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een leerlijn literaire competentie. Het geeft een definitie en een eerste doorlopende leerlijn van literaire competentie.SLO Duiding2009Ghonem-Woets, K.<p>​​Deze publicatie is een samenvatting van een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een leerlijn literaire competentie.&#160;</p><p>Drie hoofdvragen staan centraal&#58;</p><ul><li>Wat wordt er precies verstaan onder literaire competentie, specifiek onder literaire competentie in het basisonderwijs?</li><li>Hoe vertalen theorieën en onderzoek op het gebied van literaire competentie zich naar de huidige taal- en leesmethodes?</li><li>Wat wordt er wat betreft literaire competentie verwacht van kinderen in groep 3 tot en met 8 en wat zijn de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een leerlijn literaire competentie voor deze groepen?<br></li></ul>Pdf-bestand
Observational learning in argumentative writing4548112-12-2017 13:57:24htmlFalseaspxIn dit proefschrift wordt de didactiek leren-door-observeren onderzocht. Uitkomsten dragen bij aan een dieper inzicht in de theorie en de effecten van deze didactiek voor leerlingen in de basisvorming bij het leren schrijven van argumentatieve teksten.SLO Duiding2002Braaksma, M. A. H.<p>​​​In dit proefschrift wordt de didactiek leren-door-observeren onderzocht. Uitkomsten dragen bij aan een dieper inzicht in de theorie en de effecten van deze didactiek voor leerlingen in de basisvorming bij het leren schrijven van argumentatieve teksten.</p><p>Het proefschrift bevat twee experimentele studies en een case-study.</p>Pdf-bestand
Nederlands in het voortgezet hoger onderwijs: hoe sluit dat aan? Deel 14553012-12-2017 13:57:24htmlFalseaspxIn dit onderzoek is nagegaan hoe studenten, universitaire opleiders en docenten in het voortgezet onderwijs de taalvaardigheid van studenten inschatten. Verder is nagegaan of er discrepantie is tussen de inschattingen van studenten, opleiders en docenten.SLO Duiding2010Bonset, H,<p>In dit onderzoek is nagegaan hoe studenten, universitaire opleiders en docenten in het voortgezet onderwijs de taalvaardigheid van studenten inschatten. Verder is nagegaan of er discrepantie is tussen de inschattingen van studenten, opleiders en docenten.​</p><p>Er blijkt een behoorlijke discrepantie te bestaan tussen inschattingen van de taalvaardigheid van studenten door de studenten zelf, universitaire opleiders en docenten in het voortgezet onderwijs. Inschattingen van het&#160;niveau van schrijfvaardigheid lijken&#160;het grootste probleem.&#160;​</p>Pdf-bestand
Nederlands in het voortgezet hoger onderwijs: Hoe sluit dat aan? Deel 24553112-12-2017 13:57:24htmlFalseaspxIn deel 1 van dit onderzoek is gebleken dat discrepantie bestaat over de inschatting van de schrijfvaardigheid van studenten door studenten, opleiders en docenten in het vo. In dit artikel is nagegaan waar dit aan kan liggen en wat eraan te doen is.SLO Duiding2010Bonset, H,<p>In deel 1 van dit onderzoek is gebleken dat discrepantie bestaat over de inschatting van de schrijfvaardigheid van studenten door studenten, opleiders en docenten in het vo. In dit artikel is nagegaan waar dit aan kan liggen en wat eraan te doen is.​</p><p>De vraag die hierbij centraal staat is of dit ligt aan het examenprogramma Nederlands op het vwo en de manier waarop dit aansluit bij de gewenste schrijfvaardigheid in het hoger onderwijs.&#160;</p>Pdf-bestand