Lopende projecten

 

Sector
 • Vo
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Begrijpend lezen
 • Literatuur/Fictie
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
 • Taalbeschouwing
 • Argumentatie vaardigheden
 • Taalverzorging
 • Woordenschat
Leerplankundig thema
 • Landelijk beleid
 • Eindtermen
 • Kerndoelen
 • Referentiekader
 • Doorlopende leerlijnen
 • Inhouden
Vakspecifiek thema
 • Geletterdheid
 • Samenhang lezen schrijven

Rapportage vooronderzoek Herziening leerplankader Nederlands vo

10-3-2016

​Meestringa, T., Van der Leeuw, B. & Van Silfhout, G. (2016). Herziening leerplankader Nederlands vo. Rapportage vooronderzoek. Enschede: SLO.

​​​In opdracht van het Ministerie van OCW en in het kader van Onderwijs 2032 heeft SLO in 2015 een vooronderzoek uitgevoerd ten behoeve van een eventuele herijking en mogelijke aanpassing van kerndoelen en examenprogramma's Nederlands. Het doel is door middel van een (beperkte) literatuurstudie van publicaties over het schoolvak Nederlands in deze eeuw en gesprekken met experts een beeld te krijgen van de door de vakgemeenschap Nederlands gewenste aanpassing van het leerplankader: het beoogde en door de overheid vastgestelde curriculum Nederlands.

Uitgangspunt van de literatuurstudie is de gedachte dat onderzoekers en auteurs in beginsel alleen energie zullen steken in zaken die vragen oproepen en die van belang worden geacht. Een gesprek met experts kan vervolgens leiden tot validering of bijstelling van het beeld dat uit de literatuurstudie naar voren komt.

Deze rapportage vat beide opbrengsten samen en daaruit worden enkele voorlopige conclusies getrokken.

In de inleiding geeft de rapportage informatie over de achtergrond van het vooronderzoek en de werkwijze. Daarna wordt het beschrijvingskader weergegeven: het wettelijk kader en de rationale van het vak Nederlands. Het hoofdstuk Opbrengsten vormt de kern van de rapportage. Het kent achtereenvolgens paragrafen over Het schoolvak Nederlands als geheel, Kennis over taal, Literatuur, Geletterdheid (met als subparagrafen Mondelinge taalvaardigheid, Leesvaardigheid, Schrijvaardigheid) en Samenhang schoolvak Nederlands met de rest van het curriculum. De rapportage sluit af met de voorlopige Conclusies. De bijlage van de rapportage bestaat uit twee delen: een overzicht van de verwerkte literatuur en een opsomming van de geraadpleegde experts.

Contactpersoon