Lopende projecten

 

Sector
  • Basisonderwijs
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Argumentatie vaardigheden
  • Gesprekken
  • Mondelinge taalvaardigheid
Leerplankundig thema
  • Betekenisvol leren
  • Leermiddelen en ICT
  • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
  • Interactief Taalonderwijs
  • Taalgericht vakonderwijs

Dialogic classroom talk in early childhood education

12-4-2018

​Veen, C. Van der. (2017). Dialogic classroom talk in early childhood education (Doctoral dissertation, Vrije Universiteit Amsterdam).

Het klaslokaal is in toenemende mate een plek geworden waar verschillende perspectieven, culturen en religies samenkomen. Om met deze diversiteit om te kunnen gaan, moeten kinderen over goed ontwikkelde capaciteiten beschikken. Gesprekken in klassen kunnen zowel een context als een middel zijn om kinderen beter te leren praten en te communiceren. Het overgrote deel van de interactie tussen leerkrachten en leerlingen is in feite echter een monoloog van de leerkracht. Er zou dus meer ruimte moeten komen voor de dialoog tussen de leerlingen en de leerkracht.

Het proefschrift van Van der Veen (2017) bevat een verkenning van het concept dialogische gesprekken. Er wordt beargumenteerd hoe dialogische gesprekken kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de dialogische capaciteiten van de leerling en er wordt een interventie gepresenteerd die leerkrachten ondersteunt bij het voeren van dialogische gesprekken.

MODEL2Talk is de interventie die leerkrachten in groep 1 en 2 van het primair onderwijs helpt om dialogische gesprekken te realiseren in de eigen klas. De interventie bestaat uit een professionaliseringsprogramma voor leerkrachten, tien dialogische gesprekstechnieken en een handleiding met materialen en suggesties voor zes kringgesprekken waarbinnen leerkrachten de gesprekstechnieken kunnen oefenen.

Uit onderzoeken naar MODEL2Talk blijkt dat de interventie leerkrachten ondersteunt bij het voeren van dialogische gesprekken, de communicatieve vaardigheden van de leerlingen significant verbeteren en dat de communicatieve vaardigheden van leerlingen significant samenhangen met de mate waarin zij door hun medeleerlingen werden geaccepteerd. Er werd geen effect gevonden van de interventie op de domeinspecifieke kennis van de leerlingen.