Lopende projecten

 

Sector
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw bb
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw tl
Vakgebied
 • Nederlands

Bovenbouw vmbo

20-7-2017

Overzichtspagina met informatie over het onderwijs in het schoolvak Nederlands in bovenbouw vmbo.

Doelen van het onderwijs Nederlands


Het algemene doel van het onderwijs Nederlands is de taalvaardigheid van leerlingen vergroten. Met een goede beheersing van het Nederlands kunnen leerlingen actief deelnemen aan het maatschappelijk leven. Bovendien is het Nederlands onontbeerlijk bij het leren op school. De kern van het vak Nederlands bestaat uit de taalvaardigheden spreken, luisteren, schrijven en lezen.

Het beoogde curriculum voor Nederlands in de bovenbouw van het vmbo is wettelijk vastgelegd in het sinds 2007 geglobaliseerde examenprogramma Nederlandse taal. Dit programma bestaat uit een preambule met zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden, en elf exameneenheden, die elk uitgewerkt zijn in een of meer eindtermen. Per eindterm is aangegeven voor welke leerweg(en) deze geldt en of deze in het centraal examen of het schoolexamen moet, dan wel mag worden getoetst. Over het gewicht van de verschillende eindtermen is niets vastgelegd.

De eindtermen voor het centraal examen zijn door het College voor Toetsen en Examens (CvTE) uitgewerkt in een syllabus voor vmbo. De eindtermen voor de schoolexamens zijn door SLO uitgewerkt in een in handreiking voor vmbo. Vanaf 2014-2015 zijn de examens afgestemd op het referentiekader taal. Voor het vmbo is niveau 2F het beoogde eindniveau (Meestringa e.a., 2012).

Daarnaast beschrijft het Referentiekader taal op twee niveaus wat leerlingen in de loop van hun schooljaren moeten beheersen: niveau 1F geeft weer welke taalprestaties we op de overgang van po naar vo van leerlingen verwachten. Niveau 2F beschrijft de taalprestaties van leerlingen aan einde van het vmbo en aan het einde van de onderbouw havo/vwo.

Het referentiekader hanteert vier domeinen van taalvaardigheid:

 1. Mondelinge taalvaardigheid, onderverdeeld in gesprekken, luisteren en spreken;
 2. Lezen, onderverdeeld in zakelijke teksten en fictionele teksten;
 3. Schrijven;
 4. Begrippenlijst en taalverwerving.

Thema's binnen het onderwijs Nederlands

Volgen en toetsen van taalontwikkeling

Netwerken gecoördineerd vanuit SLO:

 • Platform Taalgericht Vakonderwijs
  Het Platform taalgericht vakonderwijs ondersteunt de ontwikkeling van taalgericht vakonderwijs in het vo vanuit eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen en taaladviesdiensten.
 • Netwerk Passende Perspectieven
  Netwerk van scholen die werken met de leerroutes vanuit passende perspectieven: een uitwerking van de referentieniveaus taal en rekenen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Netwerken en organisaties waar SLO bij betrokken is

 • Vakvereniging Levende Talen
  Levende Talen zet zich in voor de bevordering en de ontwikkeling van het talenonderwijs in Nederland. Binnen Levende Talen is een vaksectie Nederlands actief, gericht op Taalvaardigheid in het vo.
 • HSN Conferentie Onderwijs Nederlands
  Stichting waarin Nederlandse en Vlaamse verenigingen van leraren, opleiders en didactici Nederlands samenwerken met het oog op kennisdeling en uitwisseling over het onderwijs in het Nederlands van voorschool tot en met universiteit.
 • LEONED – Landelijk Expertisecentrum Opleidingen Nederlands en Diversiteit
  Kennisplatform voor de taalontwikkelende leraar.
 • Stichting NOB - Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland

  De stichting ondersteunt het Nederlands onderwijs in het buitenland in opdracht van het ministerie van OCW.

 • Landelijk vakoverleg Nederlands (LVON)
  Opleiders tweedegraads Nederlands (hogescholen)

Netwerken en organisaties waar SLO contact mee onderhoudt:

 • NederlandsNU!
  VO-docenten die zich via de facebookgroep Leraar Nederlands hebben georganiseerd en betrokken zijn bijj o.a. het ontwikkelen van nieuw lesmateriaal, het organiseren van leraarconferenties en bijeenkomsten en zich bezighouden met vernieuwing van het vak en examen.
 • Expertisecentrum Nederlands
  Het Expertisecentrum Nederlands werkt aan een constante verbetering van het taalonderwijs in Nederland om het school- en maatschappelijk succes van grote groepen kinderen en jongeren te vergroten.
 • LOWAN PO en VO
  LOWAN ondersteunt de scholen die het Eerste Opvangonderwijs aan nieuwkomers verzorgen in het Primair en Voortgezet Onderwijs.

Tijdschriften

Levende Talen Magazine
Levende Talen Magazine (LTM) is een onafhankelijk, praktijkgericht en journalistiek tijdschrift, uitgegeven door Levende Talen.

Levende Talen Tijdschrift
De artikelen in het Tijdschrift hebben een meer wetenschappelijk karakter dan de bijdragen in het magazine.  Het zijn verslagen van empirisch onderzoek, of onderbouwde beschouwingen. Daarnaast bevat het blad  signalementen  van proefschriften en van andere wetenschappelijke publicaties.

Contactpersoon