Schooldictee

8-12-2015
​​​​​​​​​Een manier om op school aandacht te genereren voor het belang van een correcte spelling is het organiseren ​van een schooldictee. Een schooldictee kan worden georganiseerd voor het personeel, bijvoorbeeld als speelse opstap van een studiemiddag over taalbeleid. Het verdient dan de aanbeveling een goede inschatting te maken van de gevoeligheid van de deelnemers ten aanzien van hun spellingvaardigheden. Denk bijvoorbeeld na over de vragen: Wie kijkt het dictee na? Wordt de uitslag algemeen bekend gemaakt?

Een schooldictee kan ook, bijvoorbeeld jaarlijks, op de agenda komen voor zowel personeel als leerlingen. Op die manier onderstreept de school elke keer weer het belang van een goede spelling. Bij een schoolbreed dictee zijn er verschillende varianten denkbaar: leraren en leerlingen krijgen individueel elk een eigen dictee op verschillende niveaus of leraren en leerlingen maken allemaal hetzelfde dictee op hetzelfde niveau.

Voor het schooldictee kan ook gewerkt worden in kleine groepjes, waarin leerlingen en leraren samenwerken voor het beste groepsresultaat. Deze vorm leidt in elk geval tot gesprekken over spelling. Bij sommige kandidaten zal het stressverlagend werken als het uiteindelijke resultaat niet zo direct aan de eigen spellingvaardigheden is gekoppeld.

Op www.deventerdictee.nl is een draaiboek te downloaden voor het organiseren van een groot dictee . Hierin staan veel bruikbare tips en een tijdsplanning. Niet alles is van toepassing op een schooldictee, maar in grote lijnen wel te gebruiken. Ook staan er allerlei oefendictees. ​In alle gevallen is het een goed idee de spellers te wijzen op de mogelijkheid om via www.beterspellen.nl te werken aan de verbetering en het onderhoud van de spelling.

Het Driestarcollege in Gouda ontwikkelde een Groot Schooldictee voor personeel.  De Passie in Utrecht organiseerde een schooldictee voor leerlingen met behulp van de tips en adviezen van ​www.deventerdictee.nl. Zij formuleerden aanvullende adviezen voor de schoolpraktijk. Van beide scholen kunt u de producten downloaden.