Eindtermen lezen vmbo-t

24-9-2015

​​​​Eindtermen leesvaardigheid examen vmbo-t


Ne/K2 Basisvaardigheden
De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerken en informatie verwerven, verwerken en presenteren.  

Ne/K3 Leervaardigheden voor het vak Nederlands
De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot:

 • het bereiken van verschillende lees-, schrijf-, luister- en kijkdoelen
 • de bevordering van het eigen taalleerproces
 • het compenseren van eigen tekortschietende taalkennis of communicatieve kennis 

Ne/K6 Leesvaardigheid
De kandidaat kan:

 • leesstrategieën hanteren
 • compenserende strategieën kiezen en hanteren
 • functie van beeld en opmaak in een tekst herkennen
 • het schrijfdoel van de auteur aangeven en de talige middelen die hij hanteert om dit doel te bereiken
 • een tekst indelen in betekenisvolle eenheden en de relaties tussen die eenheden benoemen
 • het hoofdonderwerp en de hoofdgedachte van een tekst aangeven en een samenvatting geven
 • een oordeel geven over de tekst en dit toelichten 

Ne/K8 Fictie
De kandidaat kan:

 • verschillende soort fictiewerken herkennen
 • de situatie en het denken en handelen van de personages in het fictiewerk beschrijven
 • de relatie tussen het fictiewerk en de werkelijkheid toelichten
 • kenmerken van fictie in het fictiewerk aanwijzen
 • relevante achtergrondinformatie verzamelen en selecteren
 • een persoonlijke reactie geven op een fictiewerk en deze toelichten met voorbeelden uit het werk. 

Ne/V1 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie
De kandidaat kan zelfstandig informatie verwerven, verwerken en verstrekken in het kader van het sectorwerkstuk  

Ne/V2 Vaardigheden in samenhang
De kandidaat kan de vaardigheden uit het kerndeel in samenhang toepassen.