Eindtermen VMBO

24-9-2015
​​​Eindtermen vmbo NE/K/7 Schrijfvaardigheid

De kandidaat kan:
 1. schrijfstrategieën hanteren
  • uitgaan van een aangeboden schrijfplan
  • een schrijfplan maken
  • aangeboden informatie verwerken en verstrekken
  • informatie verwerven, verwerken en verstrekken
  • op basis van reacties en suggesties van anderen de tekst herschrijven
 2. compenserende strategieën kiezen en hanteren wanneer de eigen taalkennis
  tekortschiet
  • omschrijvingen en parafraseringen gebruiken
  • schrijfhulpmiddelen gebruiken
 3. het schrijfdoel in teksten tot uitdrukking brengen
  • informatie geven
  • informatie vragen
  • overtuigen
  • een mening geven
  • tot handelen aanzetten
  • amuseren
  • gevoelens uitdrukken 
 4. het schrijfdoel en taalgebruik richten op verschillende soorten lezerspubliek
  • taalgebruik
  • woordkeuze
  • toon
  • zinsbouw
  • lezerspubliek
  • directe omgeving
  • instanties
  • geadresseerden met een hogere status.
 5. conventies hanteren met betrekking tot tekstsoorten, tekst- en alineaopbouw,
  spelling en interpunctie en uiterlijke verzorging
 6. beschikbare elektronische hulpmiddelen in het schrijfproces gebruiken
  Het betreft bij deze eindtermen teksten als:
  • advertentie
  • formulier
  • informele en formele brief
  • ingezonden stuk of bijdrage, bijvoorbeeld voor de schoolkrant
  • artikel bijvoorbeeld voor de schoolkrant, een jongerentijdschrift of een dagblad
  • verslag
  • werkstuk van eenvoudige en beknopte aard
  • werkstuk
  • elektronisch vervaardigde tekst.
In de opdrachten voor de basisberoepsgerichte leerweg is een grote mate van sturing aanwezig met betrekking tot doel, publiek, vorm en inhoud van de te produceren teksten.
In de opdrachten voor de overige drie leerwegen is een zekere mate van sturing aanwezig met betrekking tot doel, publiek, vorm en inhoud van de te produceren teksten. De taaluitingen van de kandidaten voldoen overwegend aan eisen van publiekgerichtheid en formele correctheid.