Portaal. Praktische taaldidactiek voor het primair onderwijs696818-1-2018 10:59:43139http://nederlands.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2010<div>In <em>Portaal </em>komen alle aspecten van het taalonderwijs op de hele basisschool aan de orde. Vanuit de opvattingen over interactief taalonderwijs bespreken de auteurs eerst de mondelinge en de schriftelijke taalvaardigheid. Daarna gaan zij in op meertaligheid en taalbeleid en op het maken en gebruiken van leermiddelen. Tenslotte wordt uitgebreid aandacht besteed aan jeugdliteratuur.</div> <div>&#160;</div>Boek
Cool Speciaal. Inhoudelijk rapport701618-1-2018 10:56:4338http://nederlands.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2012 <div><em>COOLSpeciaal</em> is een meting van het Cohortonderzoek Onderwijsloopbanen in het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs. Het is opgezet naar analogie van het Cohortonderzoek Onderwijsloopbanen in het regulier onderwijs. Het gaat over leerlingen van vijf tot achttien jaar, en wordt daarom ook wel genoemd&#58; COOL5-18. Het doel van COOL5-18 is het verzamelen van gegevens om de ontwikkeling van kinderen tijdens hun schoolloopbaan te kunnen beschrijven en verklaren. Voor dit onderzoek worden drie metingen uitgevoerd&#58; in 2008, 2011 en 2014. Met deze opzet kunnen groepen (cohorten) leerlingen langere tijd worden gevolgd, van begin basisschool tot einde voortgezet onderwijs of (een deel van) het middelbaar beroepsonderwijs. In COOL5-18 worden schoolloopbaangegevens verzameld, gegevens over leerprestaties (taal, lezen en rekenen in het basisonderwijs en Nederlands, Wiskunde en Engels in het voortgezet onderwijs) en gegevens over de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen (waaronder burgerschapscompetenties). De bestanden die daarmee worden opgebouwd lenen zich voor de beantwoording van allerlei soorten onderzoeksvragen en vormen een kennisbasis voor uitspraken over ontwikkelingen in het onderwijs in Nederland.</div> Pdf-bestand
Taaldidactiek707918-1-2018 10:59:2822http://nederlands.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2006<div>Kinderen ontwikkelen hun mondelinge en communicatieve vaardigheid op de basisschool steeds verder. Ze leren lezen, schrijven en taalverschijnselen herkennen en benoemen. Via taal krijgen ze steeds meer grip voor de wereld om hen heen. Leraren basisonderwijs begeleiden leerlingen in dit proces. Taaldidactiek bereidt&#160;hen voor op deze taak. Het boek biedt kijkjes in de praktijk, reflectie op die observaties en daarop aansluitend informatie over de meest actuele inzichten. Taaldidactiek zet&#160;leraren aan tot nadenken over zaken waarin&#160;ze zelf keuzen moet maken en stimuleert&#160;hen tot het innemen van standpunten in actuele discussies over taalonderwijs. De manier waarop onderwijs wordt vormgegeven is namelijk niet vanzelfsprekend.</div> <div>&#160;</div>Boek
Thinking through genre724918-1-2018 10:53:5714http://nederlands.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2003 <div>Het denken en schrijven in een varieteit aan genres is een vereiste voor leerlingen vandaag de dag.<em>Thinking through Genre</em> voorziet Engelse leerkrachten -die een zoektocht voeren om hun leerlingen in genre studies in te wijden- in een workshop over lezen en schrijven. Het boek biedt zes verschillende studie-eenheden&#58; memoires, voorbeeldartikelen, een redactioneel geschreven bericht, kort verhaal, sprookje, en antwoord op literatuur. Iedere studie is gerangschikt naar groep/bouw, en wordt beschreven vanuit theoretische funderingen, aangepast aan de specifieke behoeften van de leerlingen, voor het lesgeven en tot slot voor het evalueren. Elk hoofdstuk kenschetst een rolmodel of voorbeeld van een specifiek genre. De hoofdstukken zijn geschreven door professionele schrijvers die meester zijn in hun vak. Deze voorbeelden bieden lezers een rijke fundering van het specifieke genre. </div> <div>-Planningsgidsen voor subgroepjes&#58; Deze geven een overzicht van de leerlingen en hun progressie in zowel de lees- als schrijfworkshops. </div> <div>-Voorbeeldlessen&#58; Praktische voorbeeldlessen in zowel de lees- als schrijfworkshop zijn verweven in de beschrijvingen van iedere eenheid.</div> <div>-Voorbeelden van leerlingwerk&#58; Voorbeelden van lees- en schrijfopdrachten die gebruikt kunnen worden in het klaslokaal.</div> <div>-Meetinstrumenten&#58; In ieder hoofdstuk zijn evaluatievoorstellen opgenomen.</div> <div>-Appendix&#58; Een appendix geeft voorbeelden van rubrieken die gebruikt worden in specifieke genres.</div> <div>Bronnenlijst&#58; Aan het einde van ieder hoofdstuk is een overzicht van zinvolle boeken en periodieken opgesteld om leerkrachten te assisteren in het verzamelen van materialen voor genrestudies voor hun eigen groepen.</div> <div>De groepsgerichte aanpak van dit boek brengt iedere studie tot leven. Leerkrachten worden aangemoedigd om ideeën over te nemen, om huidige werkwijzen en ideeën aan te passen voor hun eigen groepen. Zie ook&#58;http&#58;//www.stenhouse.com/html/thinking-through-genre.htm#sthash.HN93v6Jc.dpuf</div> <div>&#160;</div> Boek
Woordenschatontwikkeling. Werkwijzen voor groep 1-4 van de basisschool726218-1-2018 10:59:5112http://nederlands.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2011 <div>In het boek staan vier praktische werkwijzen centraal waarmee je de ontwikkeling van woordenschat op een aansprekende manier stimuleert. De vier werkwijzen zijn&#58; Basiswoordenschat, Woorden leren met ontdekactiviteiten, Woorden leren met boeken en verhalen en Spelen met woorden. Kienstra beschouwt woordenschatontwikkeling als de basis van de taalontwikkeling van jonge kinderen. Een goede woordenschat is een voorwaarde voor schoolsucces en daarom is woordenschatonderwijs van groot belang. Het is vooral effectief als het plaatsvindt in een prikkelende leeromgeving, als de woorden aansluiten bij de leefwereld van de kinderen en aanzet tot strategisch leren. Dit boek, vol tips, illustraties en voorbeelden, geeft leerkrachten en begeleiders handvatten om de woordenschatontwikkeling van kinderen met en zonder taalachterstand te stimuleren. Sluit aan bij Tussendoelen beginnende en gevorderde geletterdheid.</div> Boek
Kwaliteitskaart onderwijs in het schrijven van teksten4410818-1-2018 11:25:21htmlFalseaspxIn dit document worden kort de conclusies van het rapport over de kwaliteit van het onderwijs in schrijven van teksten beschreven. Tevens bevat dit document tips om het schrijfonderwijs op school te verbeteren en een kwaliteitsscan schrijfonderwijs.SLO Duiding2012Stoeldraijer, J.<p>​In dit document worden kort de conclusies van het rapport over de kwaliteit van het onderwijs in schrijven van teksten beschreven. Tevens bevat dit document tips om het schrijfonderwijs op school te verbeteren en een &#160;kwaliteitsscan schrijfonderwijs.​​</p>
Onderzoeksrapportage project OTAW: Taalvaardigheid in AmsterdamWest. Een analyse van leerlingachtergrond, taalonderwijs en lessen Nederlands.4410918-1-2018 11:25:21htmlFalseaspxDeze onderzoeksrapportage brengt de taalvaardigheid van leerlingen in Amsterdam-West van de verschillende niveaus in het voortgezet onderwijs in kaart. SLO Duiding2013Welie, C. J. M.<p>​​Deze onderzoeksrapportage brengt de taalvaardigheid van leerlingen van de verschillende niveaus van het voortgezet onderwijs in Amsterdam-West&#160;in kaart.&#160;</p><p>Het onderzoek toont aan dat er significante verschillen zijn in begrijpend leesniveau en woordenschatniveau tussen leerlingen van verschillende niveaus. Over het algemeen wordt op alle niveaus niet aan de norm voldaan. Het percentage zwakke lezers en leerlingen met een zwakke woordenschat ligt hier&#160;lager dan het landelijk gemiddelde.</p><p>Verder zijn in dit onderzoek de effecten onderzocht van de methode Nederlands, het aantal minuten Nederlands per week en de remediëring op de scholen op het gebied van taal. Ook is gekeken naar samenhang tussen achtergrondkenmerken van leerlingen en hun taalniveau.<br></p>Pdf-bestand
Differences in language development among young children in Northeast Netherlands4411918-1-2018 11:25:21htmlFalseaspxIn dit proefschrift is onderzoek gedaan naar de vraag in hoeverre kinderen in Noord-Oost Nederland de basisschool binnenkomen met een taalachterstand en of socio-economische status en culturele factoren hier een rol in spelen.SLO Duiding2016Poolman, B.<p>​In dit proefschrift is onderzoek gedaan naar de vraag in hoeverre kinderen in Noord-Oost Nederland de basisschool binnenkomen met een taalachterstand en of socio-economische status en culturele factoren hier een rol in spelen.</p><p>​Dit onderzoek toont aan dat er geen algemene taalachterstand is bij kinderen in Noord-Oost Nederland, maar dat er wel een relatief&#160;grote groep is die een taalachterstand heeft. Verschillende socio-economische factoren blijken hier invloed op te hebben.&#160;<br></p>Pdf-bestand
Taal telt! Een onderzoek naar de rol van taalvaardigheid en tekstbegrip in het realistisch wiskundeonderwijs4412018-1-2018 11:25:21htmlFalseaspxIn dit proefschrift is de rol van taalvaardigheid en tekstbegrip in het realistisch wiskundeonderwijs onderzocht. Op deze manier wordt inzicht gegeven in de rol van taal bij wiskundeonderwijs.SLO Duiding2009Joanneke Prenger<p>​​In dit proefschrift is de rol van taalvaardigheid en tekstbegrip in het realistisch wiskundeonderwijs onderzocht. Op deze manier wordt inzicht gegeven in de rol van taal bij wiskundeonderwijs.</p><p>De onderzoeksresultaten laten zien dat taalvaardigheid en tekstbegrip belangrijk zijn in het wiskundeonderwijs. Het is daarom van belang dat wiskundedocenten oog hebben voor de talige aspecten van het wiskundeonderwijs en aandacht besteden aan taalvaardigheden die leerlingen nodig hebben om succesvol in het wiskundeonderwijs mee te kunnen doen.<br></p>Pdf-bestand
Evaluatieonderzoek van het project ‘Thuistaal in onderwijs' (2009- 2012): Eindrapport.4412118-1-2018 11:25:21htmlFalseaspxIn dit onderzoek is nagegaan of het project 'Home Language in Education' kansen voor schoolsucces vergrootte en en welke omgevingsfactoren van de scholen hier mogelijk aan bij hebben gedragen.SLO Duiding2013Ramaut, G.;Sierens, S.;Bultynck, K.;Avermaet, P. van;Slembrouck, S.;Gorp, K. van;Verhelst, M.<p>​​In dit onderzoek is nagegaan of het project 'Thuistaal in onderwijs' kansen voor schoolsucces vergrootte en en welke omgevingsfactoren van de scholen hier mogelijk aan bij hebben gedragen.</p><p>Thuistaal in onderwijs​ omvat het waarderen en benutten van thuistalen in de reguliere klas en alfabetisering in de thuistaal.<br>Positieve effecten werden gevonden voor het welbevinden van leerlingen en de attituden van leerkrachten tegenover meertaligheid.&#160;</p>Pdf-bestand