Disclaimer1557111-12-2018 15:55:371316htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
School Discourse; Learning to write across the years of schooling3574711-12-2018 15:55:37htmlFalseaspxDit boek is interessant voor iedereen die betrokken is bij de schrijfprestaties van kinderen op school van vijf tot achttien, en met name voor studenten en ondezoekers in de toegepaste taalkunde en onderwijskunde.SLO Duiding2008Christie, F.;Derewianka, B.<p>​Dit boek is interessant voor iedereen die betrokken is bij de schrijfprestaties van kinderen op school van vier tot achttien, en met name voor studenten en ondezoekers in de toegepaste taalkunde en onderwijskunde.</p><p>Naar de ontwikkeling van het schrijven wordt veel onderzoek gedaan, maar meestal is het gericht op het schrijven van kinderen op een bepaalde leeftijd, bijvoorbeeld aanvankelijk schrijven, schrijven in de laastte klassen van het primair onderwijs of in het voortegzet onderwijs. Christie &amp; Dereianka baseren zich op uitvoerig onderzoek in primair en voortgezet onderwijs om het ontwikkelingstraject op te sporen van leerlingen van vijf á zes jaar tot aan achttien jaar. Ze schetsen - met gebruikmaking van een omvattende functionele taalkunde&#160; - veranderingen in deontwikkeling van het schrijven in drie belangrijke onderdelen van het curriculum&#58; Engels, geschiedenis en science, als de leerlingen groeien van de vroege kinderyijd, naar de late kindertijd naar de adolescentie en volwassenheid. <br></p><p>Het boek&#160;houdt rekening&#160;met de eigenaardigheden van verschillende stadia van het curriculum, door het samenspel te bespreken van leerdoelen, didactiek en de veranderingen die leerlingen ondergaan in hun ontwikkeling als ze ouder worden.&#160;Het boek onderzoekt ook hoe&#160;voor een groeiende&#160;kennis in&#160;verschillende leergebieden&#160;nodig is&#160;dat&#160;de leerling&#160;verschillende vakspecifieke&#160;taalvaardigheden&#160;leert beheersen.&#160;Ook de&#160;didactische consequenties van&#160;de bevindingen&#160;komen aan bod. <br></p>Boek
School discourse; Learning to write across the years of schooling3656811-12-2018 15:55:37htmlFalseaspxIn dit boek komen Christie & Derewinanka de schrijfontwikkeling op het spoor van leerlingen van 5 of 6 jaar tot 18 jaar bij Engels, geschiedenis en science. Ze doen dit op basis van uitgebreid onderzoek in lager en voortgezet onderwijs.SLO Duiding2008Bart van der Leeuw;Theun MeestringaBoek
Dr. J. (Joanneke) Prenger484169-12-2018 01:00:42htmlFalseaspxProfielpagina
Dr. M.C.E.J. (Mariëtte ) Hoogeveen484179-12-2018 01:00:42htmlFalseaspxProfielpagina
Drs. N.M. (Nynke) Jansma484189-12-2018 01:00:42htmlFalseaspxProfielpagina
Dr. G. (Gerdineke) van Silfhout484209-12-2018 01:00:42htmlFalseaspxProfielpagina
Dr. B.T. (Bart) van der Leeuw484219-12-2018 01:00:42htmlFalseaspxProfielpagina
Taal in de context van wetenschap en technologie11111-12-2018 15:55:37105htmlFalseaspxDeze uitgave biedt inhoudelijke achtergrond en praktische lessen per groep voor wetenschap en technologie. SLO Duiding2016Scharten, R,<p>​​Taal vormt een belangrijke basis in het primair onderwijs. Taal komt overal terug in de belevingswereld van kinderen, maar de onwikkeling van taal kan ook in vele verschillende&#160;settings worden gestimuleerd.&#160;Door met w&amp;t aan de slag te gaan,&#160;ontstaat er een rijke context waarbij de taalontwikkeling van leerlingen&#160;goed kan worden gestimuleerd, terwijl&#160;tegelijkertijd&#160;w&amp;t-vaardigheden als creativiteit, vindingrijkheid, kritisch denken en ondernemerschap worden&#160;ontwikkeld. Deze&#160;uitgave biedt inhoudelijke achtergrond en&#160;praktische lessen&#160;per groep.&#160;</p>Pdf-bestand
Domeinbeschrijving mondelinge taalvaardigheid in het basisonderwijs85711-12-2018 15:55:37403htmlFalseaspxIn 2017 voert de Onderwijsinspectie een peiling uit naar het aanbod en de leerresultaten van het domein mondelinge taalvaardigheid binnen het taalonderwijs op de basisschool. Deze domeinbeschrijving vormt daarvoor een basis. SLO Duiding2016Damhuis, R.;Joanneke PrengerHet is belangrijk om te weten wat kinderen in Nederland leren op school. Onder regie van de Onderwijsinspectie brengt Peil.onderwijs in brede zin de kennis, vaardigheden en houding van leerlingen aan het einde van het primair onderwijs in kaart. Peilingen zijn onderdeel van de stelselevaluatie door de Onderwijsinspectie. Het betreft zowel een peiling van factoren uit het onderwijsleerproces (leerstof, tijd, didactisch handelen, leerlingfactoren enzovoort) als resultaatpeilingen. De peilingen richten zich op de volle breedte van het beoogde onderwijsaanbod zoals landelijk is vastgesteld en worden periodiek uitgevoerd waardoor vergelijking van prestaties over de tijd mogelijk zijn. Met de uitkomsten weten we wat kinderen leren op school, hoe deze resultaten zich in de tijd ontwikkelen en hoe deze zich verhouden tot het beoogde onderwijsaanbod. Opbrengsten kunnen voedend zijn voor onderwijsbeleid, onderwijsontwikkeling en onderwijsonderzoek. Scholen beslissen zelf of ze mee willen doen aan het peilingsonderzoek. De resultaten van een school zijn op geen enkele manier van invloed op de kwaliteitsbeoordeling van de school door de inspectie. Deelnemende scholen krijgen van het bureau dat het peilingsonderzoek uitvoert, de uitkomsten op school- en leerlingniveau teruggekoppeld. De Onderwijsinspectie rapporteert over de uitkomsten van de peilingen op stelselniveau, dus niet herleidbaar naar scholen en leerlingen. De resultaten op stelselniveau geven een beeld van de mondelinge taalvaardigheid van leerlingen in Nederland en de factoren die daarop van invloed zijn.<br><br>Onder de naam Peil.onderwijs zullen externe partijen in opdracht van de Onderwijsinspectie het toetsinstrumentarium voor de peilingen ontwikkelen en de onderzoeken uitvoeren. Dit wordt gedaan op basis van een zogenaamde domeinbeschrijving. In een domeinbeschrijving wordt beschreven wat de wettelijke eisen zijn voor de inhoud van het specifieke domein en hoe deze inhoudelijke eisen in de praktijk van het onderwijs vorm krijgen. De domeinbeschrijving geeft inzicht in de stand van zaken van het te peilen domein. SLO ontwikkelt de domeinbeschrijvingen in opdracht van het ministerie van OCW. Dat gebeurt in een interactief proces in samenspraak met Onderwijsinspectie, leraren, schoolleiders en 'domeinexperts'.<br><br>Nadat een externe partij voor het desbetreffende inhoudsdomein meetinstrumenten heeft ontwikkeld, worden deze afgenomen bij leerlingen in groep 8 van een representatieve steekproef van scholen. De meetinstrumenten brengen de vaardigheden op het betreffende domein in kaart. De uitkomsten van het peilingsonderzoek geven op stelselniveau een beeld van het 'kennen en kunnen' in Nederland. Op de factoren die daar van invloed op zijn, wil de inspectie de komende jaren ook meer inzicht proberen te krijgen middels de peilingen. De uitkomsten betreffen niet het school- of leerlingniveau maar het niveau van het Nederlandse primair onderwijs.<br><br>In 2017 voert de Onderwijsinspectie een peiling uit naar het aanbod en de leerresultaten van het domein mondelinge taalvaardigheid binnen het taalonderwijs op de basisschool. Deze domeinbeschrijving vormt daarvoor een basis. <br><br><br><br><br>&#160;<br><br>​<br><br>Pdf-bestand