Passende perspectieven praktijkonderwijs- leerroutes taal.1557715-7-2018 00:23:31101htmlFalseaspxIn deze publicatie zijn de leerroutes taal opgenomen voor het praktijkonderwijs met bijbehorende concretiseringen en voorbeelden. SLO Duiding2015Ballering, C.;Mieneke Langberg;Annette van der Laan;Nynke Jansma<p>​​De leerroutes taal beschrijven het gewenst taalbeheersingsniveau van leerlingen in het praktijkonderwijs&#58; wat moeten leerlingen kennen en kunnen als ze het praktijkonderwijs verlaten? De leerroutes zijn gebaseerd op fundamenteel niveau 1F en 2F.&#160;Het praktijkonderwijs heeft namelijk&#160;een inspanningsverplichting om leerlingen referentieniveau 1F te laten bereiken. Voor leerlingen die kunnen doorstromen naar vervolgonderwijs is het zinvol als ook niveau 2F op onderdelen wordt behaald. In deze publicatie zijn de leerroutes taal opgenomen, uitgewerkt naar doelenoverzichten voor de domeinen&#58; gesprekken, spreken. luisteren, lezen en schrijven. Het helpt scholen voor praktijkonderwijs om het taalniveau van de leerlingen in te schatten en op basis daarvan het onderwijs te plannen. </p>
Boekverslagen analyseren met het referentiekader taal689411-7-2018 09:17:537http://nederlands.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2012<div>​​​In deze publicatie wordt een beeld geschetst van de ontwikkeling van literaire competenties gekoppeld aan schrijfvaardigheid in de onderbouw van het vo. Sinds de invoering van het referentiekader taal en rekenen heeft SLO zich ten doel gesteld de referentieniveaus concreet te maken en ervaring op te doen met het werken ermee. Deze publicatie presenteert een concretisering van het referentiekader taal aan de hand van een specifieke taak&#58; het boekverslag. In de SLO benadering is het boekverslag een middel om leerlingen in hun ontwikkeling te begeleiden, zowel op het gebied van literaire competentie als op het gebied van schrijven.<br></div>Pdf-bestand
Genres in de schoolvakken. Verslag van de Landelijke werkconferentie Platform Taalgericht Vakonderwijs691711-7-2018 09:11:1915http://nederlands.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2011<div>​​​Dit verslag van de landelijke werkconferentie Genres in schoolvakken (2011) van het Platform Taalgericht Vakonderwijs is bedoeld voor docenten Nederlands in het voortgezet onderwijs en iedereen in het onderwijs die zich bezighoudt met taalbeleid. De conferentie had de volgende doelen&#58; deskundigheid over genretheorie vergroten, een link leggen naar onderwijspraktijk (genredidactiek), Nederlandse voorbeelden ontwikkelen en het voorbereiden Nederlandstalige inleiding. In rondetafels worden proeftuintjes van genre-aanpak gepresenteerd en bediscussieerd. Het doel van dit verslag is een compleet beeld te geven van de conferentie en andere geïnteresseerden de gelegenheid geven mee te gaan en mee te denken in deze ontwikkeling van taalgericht vakonderwijs. Het verslag biedt beschrijvingen van buitenlandse voorbeelden, impressies van de Nederlandse proeftuintjes en een review van relevant onderzoek. Het verslag wordt afgerond met een nabeschouwing om het gemeenschappelijk kader met betrekking tot genredidactiek versterken. Er is een nabeschouwing met theoretische verdieping van het genreconcept.</div>Pdf-bestand
Leerplankundige analyse van PISA-trends693311-7-2018 09:06:2016http://nederlands.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2010 <div>​​​Deze leerplankundige analyse beschrijft de resultaten van PISA in de periode 2003-2009. &#160;In die periode laten de PISA-resultaten een dalende lijn zien - zowel absoluut (gemiddelde scores) als relatief (positie op de internationale ranglijst) - in prestaties van Nederlandse leerlingen voor wiskunde en deels ook voor leesvaardigheid en natuurwetenschappen. Naar aanleiding hiervan heeft de directie Voortgezet Onderwijs van OCW SLO gevraagd een analyse van de PISA-uitkomsten uit te voeren waarin deze daling vanuit leerplankundig perspectief verklaard wordt. Bij deze analyse is als kapstok gehanteerd de indeling in leerplankundige verschijningsvormen&#58; beoogd, uitgevoerd en bereikt curriculum. Met name ging het daarbij om de vraag hoe dat wat gevraagd en getoetst wordt bij PISA zich verhoudt tot de kerndoelen, de meest gebruikte methoden en de lespraktijk op basis van die methoden. Daarbij is niet alleen gekeken naar de onderbouw van het voortgezet onderwijs, maar naar de hele fase van het funderend onderwijs (4 - 15) en daarnaast ook naar de tweede fase.</div> Pdf-bestand
Handreiking schoolexamens Nederlands havo / vwo703311-7-2018 09:08:5936http://nederlands.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2012 <div>​​​Bij de herziening van de examenprogramma’s havo/vwo in 2007 publiceerde SLO de <em>Handreiking schoolexamen Nederlands havo/vwo</em>. Het doel van de handreikingen is om leraren en scholen op weg te helpen bij de vormgeving van het schoolexamen. In 2011 is het examenprogramma Nederlands voor havo/vwo opnieuw gewijzigd in verband met de invoering van het referentiekader taal en rekenen. Deel I van de publicatie werkt de wijzigingen die hiermee samenhangen uit. In deel II is de <em>Handreiking schoolexamen Nederlands havo/vwo</em> uit 2007 integraal opgenomen.</div> Pdf-bestand
Het schoolexamen Nederlands in de tweede fase vo; uitkomsten van een enquête703811-7-2018 09:09:3213http://nederlands.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2012​​​Vanaf 2007 hebben scholen meer ruimte om de vormgeving en inhoud van het schoolexamen zelf te bepalen. Over de wijze waarop zij het schoolexamen Nederlands in de tweede fase voortgezet onderwijs hebben vormgegeven heeft SLO een digitale enquête gehouden onder docenten Nederlands. Dit rapport met de resultaten van de enquête&#160;is interessant voor docenten en vaksecties die aan de slag gaan met schoolexamens voor het vak Nederlands. Zij kunnen hun eigen praktijk, of de voorgenomen veranderingen daarin, spiegelen aan wat andere scholen doen. De enquête gaat in op onderwerpen als de (eventuele) spreiding van het schoolexamen over de leerjaren, de te toetsen vakonderdelen, toetstvormen en -constructie en de herkansenregeling.Pdf-bestand
Technisch lezen in het basisonderwijs. Een inventarisatie van empirisch onderzoek708711-7-2018 09:06:5837http://nederlands.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2012 <div>​​​Voor inzicht in empirisch onderzoek naar technisch lezen in het basisonderwijs, in Nederland en Vlaanderen, biedt deze publicatie u een geordend overzicht. Het betreft zowel aanvankelijk technisch lezen in groep 3 als voortgezet technisch lezen in groep 4 en daarna. Achtereenvolgens komen onderzoeken aan de orde die gericht zijn op&#58; doelstellingen, beginsituatie van de leerlingen, onderwijsleermateriaal, onderwijsactiviteiten, instrumentatie en evaluatie. Een korte nabeschouwing geeft inzicht in de vraagstelling en conclusies van het onderzoek. Dit onderzoek is het zevende deel uit het project Het Taalonderwijs Nederlands Onderzocht (HTNO), waarin SLO en de Nederlandse Taalunie samenwerken. </div> Boek
Werken aan vaktaal bij de exacte vakken710011-7-2018 09:18:4038http://nederlands.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2013<div>​​​​​​​Deze brochure laat zien hoe een leraar exacte vakken in het vo (natuurkunde, biologie, scheikunde) taalgericht kan werken, hoe hij zijn lessen kan herontwerpen en lesmateriaal op een andere manier kan inzetten, en welke stappen hij daarvoor kan zetten. Uiteindelijk gaat het erom dat de leraar scherp in beeld krijgt welke vaktaal of Cognitief Academische Taalvaardigheid (CAT) hij eigenlijk van de leerlingen verwacht aan het einde van een bepaalde lessenreeks. Daarbij stelt hij zich de vraag welke talige ondersteuning hij aan leerlingen moet bieden, gegeven hun Dagelijkse Algemene Taalvaardigheid (DAT). Naast een procedure voor het herontwerpen van lessen biedt de brochure ook lesvoorbeelden die deze werkwijze illustreren.</div>
Werken aan vaktaal bij de groene vakken710111-7-2018 09:10:2012http://nederlands.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2013 <div>​​​Deze brochure laat zien hoe een leraar bij de groene vakken in het vmbo taalgericht kan werken, hoe hij zijn lessen kan herontwerpen en lesmateriaal op een andere manier kan inzetten, en welke stappen hij daarvoor kan zetten. Uiteindelijk gaat het erom dat de leraar een scherp beeld krijgt van welke vaktaal of Cognitief Academische Taalvaardigheid (CAT) hij eigenlijk van de leerlingen verwacht aan het einde van een bepaalde lessenreeks. Daarbij stelt hij zich de vraag welke talige ondersteuning hij aan leerlingen moet bieden, gegeven hun Dagelijkse Algemene Taalvaardigheid (DAT). Naast een procedure voor het herontwerpen van lessen biedt de brochure ook lesvoorbeelden die deze werkwijze illustreren.</div>
Werken aan vaktaal bij de mens- en maatschappijvakken710211-7-2018 09:12:4014http://nederlands.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2013 <div>​​​In deze brochure staat hoe een leraar mens- en maatschappijvakken in het vo (aardrijkskunde, geschiedenis, economie en maatschappijwetenschap) taalgericht kan werken, hoe hij zijn lessen kan herontwerpen en lesmateriaal op een andere manier kan inzetten, en welke stappen hij daarvoor kan zetten. Uiteindelijk gaat het erom dat de leraar scherp in beeld krijgt welke vaktaal of Cognitief Abstracte Taalvaardigheid (CAT) hij eigenlijk van de leerlingen verwacht aan het eind van een bepaalde lessenserie. Daarbij stelt hij zich de vraag welke talige ondersteuning hij aan leerlingen moet bieden, gegeven hun Dagelijkse Algemene Taalvaardigheid (DAT). Naast een procedure voor het herontwerpen van lessen biedt de brochure ook lesvoorbeelden die deze werkwijze illustreren.</div>