Lopende projecten

 

Dr. G. (Gerdineke) van Silfhout

Telefoon: (053) 4840 328
E-mail: g.vansilfhout@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar / vakexpert Nederlands

Gerdineke van Silfhout is taalexpert en leerplanontwikkelaar bij de afdeling voortgezet onderwijs, Tweede fase. Geïntegreerd taalonderwijs, taalgericht vakonderwijs dus taal in andere vakken, taal in (digitale) studiematerialen en evaluatie en toetsing in het taalonderwijs hebben haar specifieke aandacht, en zij werkt samen met haar collega's aan de vakspecifieke trendanalyse taal. Gerdineke studeerde Nederlandse Taal & Cultuur aan de Universiteit Utrecht, met als master Communicatiestudies. Daarna deed zij in opdracht van Stichting Lezen promotie-onderzoek naar de begrijpelijkheid van schoolboekteksten in het voortgezet onderwijs. Zij bracht het leesproces van sterke en zwakke lezers in kaart door middel van oogbewegingsonderzoeken en onderzocht hoe het komt dat leerlingen de ene tekst wel actief verwerken en bij de andere tekst nauwelijks terugkijken.

Tot de zomer van 2015 is Gerdineke werkzaam geweest als consultant bij Bureau ICE, waar zij zich bezighield met de ontwikkeling van de eindtoets, toetsen voor het leerlingvolgsysteem en het staatsexamen Lezen en het geven van trainingen en begeleiden van scholen bij het opzetten van een valide toetsbeleid; methodemakers bij de ontwikkeling van optimaal begrijpelijke studiematerialen. Gerdineke is vaste auteur van de website www.wij-leren.nl en schrijft regelmatig bijdragen over effectief taalonderwijs voor (online) onderwijstijdschriften en vakbladen. Haar motto daarbij is: laat taal geen struikelblok en toetsen geen peilstok zijn, maar een springplank naar een mooie toekomst!

 Publicaties

 

 

Ruimte en sturing in het onderwijs3916-11-2016 10:19:521019http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2016Gerdineke van SilfhoutDeze notitie wil inzichtelijk maken welke factoren op stelsel- en op schoolniveau van invloed zijn op de mate waarin en de wijze waarop curriculumontwikkeling op schoolniveau tot stand komt en welke actoren daarbij betrokken zijn. Pdf-bestand
Leerplankundige analyse PISA 2015584122-11-2017 11:36:39766http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2017Monique van der Hoeven;Victor Schmidt;Jeroen Sijbers;Erik Woldhuis;Berthold van Leeuwen;Gerdineke van SilfhoutHet Programme for International Student Assessment (PISA) wordt sinds 2000 driejaarlijks uitgevoerd onder auspiciën van de OECD. Hoofdbestanddeel van dit programma is een internationaal vergelijkingsonderzoek van leerprestaties van leerlingen uit het voortgezet onderwijs van vijftien jaar oud met betrekking tot lezen, wiskunde en natuurwetenschappen. Nederland presteert in PISA van 2015 nog steeds ruim boven het gemiddelde van de OESO-landen en is binnen de EU een toppresteerder. De resultaten laten echter een dalende lijn zien. In 2015 is het gemiddelde niveau van Nederlandse leerlingen sterker gedaald dan het gemiddelde van de overige OECD-landen. Voor natuurwetenschappen en wiskunde is de daling ten opzichte van 2012 significant. SLO is gevraagd een leerplankundige analyse te maken, met als doel de PISA-resultaten beter te kunnen duiden en te achterhalen of aanpassingen in ons curriculum mogelijk oorzaak zijn van de dalende presentaties.Pdf-bestand
Herziening leerplankader Nederlands vo: rapportage vooronderzoek110887-3-2016 09:50:55552http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2016Theun Meestringa;Bart van der Leeuw;Gerdineke van SilfhoutIn opdracht van het Ministerie van OCW en in het kader van Onderwijs 2032 heeft SLO in 2015 een vooronderzoek uitgevoerd ten behoeve van een eventuele herijking en mogelijke aanpassing van kerndoelen en examenprogramma's Nederlands. Via een (beperkte) literatuurstudie van publicaties en gesprekken met experts is geprobeerd een beeld te krijgen van de door de vakgemeenschap Nederlands gewenste aanpassing van het leerplankader. Deze rapportage vat de opbrengsten samen en presenteert enkele voorlopige conclusies.Pdf-bestand
Formatief evalueren: het belang van de dialoog over leerdoelen en succescriteria182902-10-2018 14:38:141819http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2018Hasselerharm, S.;Gerdineke van Silfhout;Bas TrimbosFormatief evalueren is een didactische aanpak waarbij de leraar met de leerlingen leerdoelen en succescriteria verhelderen, achterhalen waar de leerlingen staan ten opzichte van deze doelen en nagaan hoe zij een gewenste situatie bereiken. Door middel van literatuuronderzoek en de analyse van een drietal praktijkvoorbeelden in het voortgezet onderwijs wordt uiteengezet hoe formatief evalueren effectief in de klas kan worden vormgegeven. Daarbij ligt de focus vooral op de eerste fase, het verhelderen van leerdoelen en succescriteria.
Nederlands: vakspecifieke trendanalyse 20173116811-4-2017 14:20:075732http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2017Bart van der Leeuw;Theun Meestringa;Gerdineke van Silfhout;Jantien Smit;Mariëtte Hoogeveen;Joanneke Prenger;Mieneke Langberg;Nynke JansmaDe trendanalyse Nederlands beschrijft en documenteert voor een aantal onderwijssectoren de stand van zaken op het gebied van het taalonderwijs Nederlands, beschreven aan de hand van een BUG-analyse (beoogd, uitgevoerd en gerealiseerd curriculum). De publicatie sluit af met een aantal curriculaire uitdagingen voor de komende jaren: meertaligheid en culturele diversiteit, een evenwichtig en samenhangend curriculum, productieve vaardigheden, kennis over taal, literatuur, toetsing en taal in andere vakken.Pdf-bestand