Lopende projecten

 

Sector
 • Vo
 • Gymnasium
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo onderbouw
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Leesvaardigheid
 • Gesprekken
 • Schrijfvaardigheid
Leerplankundig thema
 • Docentenhandleiding
 • Exemplarisch lesmateriaal
 • Leraarmateriaal
 • Professionalisering
 • Planningsinstrument
 • Samenhang
 • Taalbeleid
 • Vakintegratie
 • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Geletterdheid
 • Taalgericht vakonderwijs

Werken aan vaktaal bij de mens- en maatschappijvakken

23-1-2015
Leeuw, B. van der, Hajer, M., Scharten, R., & Vos, B. de (2013). Werken aan vaktaal in de mens- en maatschappijvakken. Enschede: Platform Taalgericht Vakonderwijs/SLO.
ISBN

AN 5.6212.560

​​​In deze brochure staat hoe een leraar mens- en maatschappijvakken in het vo (aardrijkskunde, geschiedenis, economie en maatschappijwetenschap) taalgericht kan werken, hoe hij zijn lessen kan herontwerpen en lesmateriaal op een andere manier kan inzetten, en welke stappen hij daarvoor kan zetten. Uiteindelijk gaat het erom dat de leraar scherp in beeld krijgt welke vaktaal of Cognitief Abstracte Taalvaardigheid (CAT) hij eigenlijk van de leerlingen verwacht aan het eind van een bepaalde lessenserie. Daarbij stelt hij zich de vraag welke talige ondersteuning hij aan leerlingen moet bieden, gegeven hun Dagelijkse Algemene Taalvaardigheid (DAT). Naast een procedure voor het herontwerpen van lessen biedt de brochure ook lesvoorbeelden die deze werkwijze illustreren.