Lopende projecten

 

Sector
 • Basisonderwijs
 • Vmbo onderbouw
 • Vwo onderbouw
 • Havo onderbouw
 • Po
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Pabo
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Technisch lezen
 • Spelling
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Literatuur/Fictie
 • Taalbeschouwing
 • Leesvaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
Leerplankundig thema
 • Vakdidactiek
 • Professionalisering
 • Doorlopende leerlijnen
 • Eindtermen
Vakspecifiek thema
 • Geletterdheid
 • Interactief Taalonderwijs

Taal verwerven op school. Taaldidactiek voor basisonderwijs en eerste graad secundair

30-1-2015
Daems, F., Van den Branden, K., & Verschaffel, L. (2004). Taal verwerven op school. Taaldidactiek voor basisonderwijs en eerste graad secundair onderwijs. Leuven: Acco.
ISBN

9789033456619

Taal verwerven op school is een (Vlaams) handboek voor taaldidactiek en behandelt de taalontwikkeling van alle kinderen, ongeacht hun moedertaalachtergrond, vanaf de peuterleeftijd tot en met de eerste graad van het secundair onderwijs. In het boek komen alle essentiële onderdelen van het curriculum aan bod: luisteren, spreken, lezen, schrijven, taalbeschouwing... Elk hoofdstuk bespreekt de relevante ontwikkelingsdoelen en/of eindtermen. Het schetst de wijze waarop de kennis, vaardigheden, houdingen bij kinderen tot ontwikkeling komen en de moeilijkheden die daarbij kunnen optreden. Telkens worden de belangrijkste pedagogische en taaldidactische knelpunten belicht. Bovendien zijn er in elk hoofdstuk één of meerdere inspirerende voorbeelden van goede taaldidactiek over het betreffende onderdeel van het curriculum taal opgenomen. Dit handboek is in de eerste plaats bedoeld voor studenten en docenten uit de lerarenopleiding lager onderwijs, kleuteronderwijs en lager secundair onderwijs en uit verwante opleidingen zoals logopedie en ergotherapie, onderwijskunde, pedagogiek en schoolpsychologie. Er is gestreefd naar een evenwicht tussen theoretische onderbouwing en praktijknabijheid, en tevens naar een goede balans tussen gerichtheid op de Vlaamse onderwijscontext en aansluiting bij internationale ontwikkelingen.
Contactpersoon