Lopende projecten

 

Sector
 • Basisonderwijs
 • Speciaal basisonderwijs
 • Po
 • Pabo
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Mondelinge taalvaardigheid
Leerplankundig thema
 • Vakdidactiek
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Leraarmateriaal
 • Talentontwikkeling
 • Planningsinstrument
Vakspecifiek thema
 • Geletterdheid
 • Interactief Taalonderwijs
 • Taalgericht vakonderwijs
 • Taalzwakke leerlingen

Taal 100. Interactief taalonderwijs op de basisschool

30-1-2015
Westerbeek, K., Gijsel, M., Zouw, van der, K., & Abell, O. (eindred.). (2010). Taal 100. Interactief taalonderwijs op de basisschool. Utrecht: Expertisecentrum Nederlands/Sardes.
ISBN

97890 5563 106 3

Taal 100 bevat materiaal met het oog op de taalstimulering van kinderen, waarbij de nadruk ligt op de vaardigheden van de leerkracht.
Het bevat naast de theoretische achtergrondinformatie ook suggesties, cheklists, kijkwijzers en illustraties. Verder wordt aandacht geschonken aan activiteiten op het gebied van mondelinge communicatie, technisch lezen, begrijpend lezen, spellen, schrijven en woordenschat.
De Taallijn (dit is een taalstimuleringsproject voor jonge kinderen, waarin zij op een speelse manier ervaring opdoen met talige activiteiten) en Taal100 vormen samen een doorgaande lijn voor taalstimulering, van kinderopvang tot het einde van de basisschool.