Lopende projecten

 

Sector
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Burgerschap
 • Leesvaardigheid
 • Mondelinge taalvaardigheid
Leerplankundig thema
 • Onderzoek / Evaluatie
 • Passend onderwijs
 • Doorlopende leerlijnen
Vakspecifiek thema
 • Geletterdheid

Cool Speciaal. Inhoudelijk rapport

23-1-2015
Ledoux, G., Roeleveld, J., Langen, A. van, & Smeets, E. (2012). Cool Speciaal. Inhoudelijk rapport. Rapport 884, projectnummer 20476. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
ISBN

978-90-6813-946-4

COOLSpeciaal is een meting van het Cohortonderzoek Onderwijsloopbanen in het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs. Het is opgezet naar analogie van het Cohortonderzoek Onderwijsloopbanen in het regulier onderwijs. Het gaat over leerlingen van vijf tot achttien jaar, en wordt daarom ook wel genoemd: COOL5-18. Het doel van COOL5-18 is het verzamelen van gegevens om de ontwikkeling van kinderen tijdens hun schoolloopbaan te kunnen beschrijven en verklaren. Voor dit onderzoek worden drie metingen uitgevoerd: in 2008, 2011 en 2014. Met deze opzet kunnen groepen (cohorten) leerlingen langere tijd worden gevolgd, van begin basisschool tot einde voortgezet onderwijs of (een deel van) het middelbaar beroepsonderwijs. In COOL5-18 worden schoolloopbaangegevens verzameld, gegevens over leerprestaties (taal, lezen en rekenen in het basisonderwijs en Nederlands, Wiskunde en Engels in het voortgezet onderwijs) en gegevens over de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen (waaronder burgerschapscompetenties). De bestanden die daarmee worden opgebouwd lenen zich voor de beantwoording van allerlei soorten onderzoeksvragen en vormen een kennisbasis voor uitspraken over ontwikkelingen in het onderwijs in Nederland.